بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۷ اسفند

اعتراف خود را تکرار کنید.

نان روزانه 

۷ اسفند / ۲۵ فوریه

اعتراف خود را تکرار کنید

شیطان هیچ جایی در من ندارد
هیچ قدرتی بر من ندارد،
هیچ ادعای تسویه شده ای علیه من ندارد،
زیرا همه ادعاهای او درباره من با خون عیسی تسویه شده است

 

اولین باری که این اعلام را بکنیم شیطان به ما می خندد اما ما باید اعتراف خود را ادامه دھیم. شیطان وسوسه کننده است و بسیار حساب شده عمل می کند. او ھیچ زمانی را بیھوده صرف نمی کند و تا وقتی که ببیند شما واکنش مناسبی نشان نمی دھید به وسوسه نمودن ادامه خواھد داد. اما وقتی پاسخی منفی دریافت کند دیگر وقتی در آن زمینه صرف نخواھد کرد. پس ممکن است مثلاً ما در زمنیه خشم وسوسه شویم. باید این اعتراف را تکرار کنیم که خشم مصلوب شده و ھیچ قوت و جایی در من ندارد. شیطان می گوید این حقیقت ندارد. این فقط چیزی است که برادر پرینس می گوید اما وقتی شما اعتراف خود را تکرار کنید پس از مدتی این اعتراف آنقدر در زندگی تان جسم خواھد پوشید که دیگر شیطان وقت و نیروی خود را برای وسوسه شما صرف نخواھد کرد. یکی از کارھایی که باید در این راستا انجام دھیم ساختن دیوارھای صحیح شخصیتی مان است . کلام خدا می گوید :

 

” آن که به نفس خود مسلط نباشد شھری بی حصار را ماند که بدان رخنه کرده باشند. “

                                                                                      ( امثال باب ۲۵ آیه ۲۸ )

 

امروزه در فرھنگ معاصر ما بسیاری از مردم به خاطر محیط ھای خانوادگی اشتباه، مواد مخدر و تاثیرات منفی دیگر با دیوارھای شکسته شده شخصیتی بزرگ می شوند. ھر کسی که در زندگی خود اسیر مواد مخدر شود ھمانند شھری است که ھیچ دیوار محافظی در اطراف آن وجود ندارد. ما این دیوارھا را بوسیله قوی کردن اراده و دست یابی به حقوقی که از طریق صلیب برای ما تدارک دیده شده بنا می کنیم . ممکن است این فرآیند برای ما تجربه ای نا خوشایند و وحشتناک به نظر برسد. اما زمانی که شخصیتی محکم در انتھای دیوارھایی محکم در ما شکل گرفت متوجه نیکوئی آن خواھیم شد. عطایا موقتی ھستند و متعلق به این زندگی فانی. اما شخصیت دائمی است و به ھمراه ما وارد ابدیت خواھد شد و خداوند بسیار بیش از عطایای ما به شخصیت مان اھمیت می دھد .

خداوندا

به خاطر خون عیسی از تو متشکرم

اعلام می کنم عزم کرده ام که اراده ام را قوی کرده و

به آن حقوقی که از طریق صلیب از آن من است دست یابم،

این را بارها و بارها اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد.

هیچ قوتی بر من ندارد،هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد 

زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »