بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۶ خرداد

جای خود را پیدا کنید 

نان روزانه 

 

 

۶ خرداد / ۲۷ مِی

 

 

جای خود را پیدا کنید

 

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

مرحله بعدی که در فرایند پذیرفته شدن وجود دارد این است که توسط قوم خدا پذیرفته شوید. این یعنی اینکه شما سعی کنید جای تان را در بدن مسیح بیابید. می دانید که به عنوان مسیحیان نباید اشخاص منزوی باشید. ما خوانده شده ایم که با ایمانداران دیگر مشارکت داشته باشیم. این روابط یکی از روشھایی است که از طریق آن حس پذیرفته شدن در زندگی روزمره ما تقویت می شود. پذیرفته شدن توسط پدر آسمانی کافی نیست بلکه این تنھا قدم اول است و در واقع مھم ترین قدم. اما با این وجود پس از آن حس پذیرش شدن در روابط ما با ایمانداران دیگر متجلی می شود. ھمه مسیحیان با یکدیگر یک بدن را تشکیل می دھند و ھر کدام از این مسیحیان عضوی از اعضای یک بدن ھستند. ھیچ کدام از ما نمی توانیم به ایمانداران دیگر بگوئیم که من به تو احتیاج ندارم. ھمه ما به یکدیگر نیازمندیم. خداوند بدن را چنان خلق کرده که ھر کدام از اعضای این بدن متکی و متصل به اعضای دیگر ھستند. ھیچ کدام از این اعضا قادر نیستند که به تنھایی به طور موثر عمل کنند. این اصل برای ھر کدام از ما صادق است. این اصل برای شما نیز صادق است و شما باید جایگاه خود را در بدن مسیح بیابید. شما به اعضای دیگر احتیاج دارید و آنھا نیز به شما. زمانی که جایگاه خود را در بدن مسیح می یابید پذیرفته شدن شما تجربه ای واقعی و روزمره می گردد. اگر در عمق وجودتان مشتاق چنین رابطه ای ھستید به شما پیشنھاد می کنم که این دعا را انجام دھید. [ خداوندا من مشتاق آن ھستم که در خانه تو ساکن شوم و عضوی از خانواده الھی باشم. خانواده ای که متشکل از ایمانداران متعھد است. اگر در من مانعی وجود دارد از تو می خواھم که آنرا برداری و مرا به سوی گروھی ھدایت کن که این اشتیاق من بر طرف شود. به من کمک کن که تعھدات خود را نسبت به آنھا انجام دھم. در نام مسیح دعا کردم.آمین.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که من قلب خود را باز کرده و 

می خواهم جای خود را در بدن مسیح بیابم. 

همانطور که دعا کردم بسیار مشتاق هستم.

عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من 

چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »