بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت

جلالی که برای ما مقرر شده است

نان روزانه

 

 

۳۰ اردیبهشت /  ۲۰ مِی

 

 

 

جلالی که برای ما مقرر شده است

عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم شویم 

 

 

 

زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را ھمچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و آنان را که از پیش معین فرمود، ھمچنین فراخواند؛ و آنان را که فرا خواند، ھمچنین پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، ھمچنین جلال بخشید. در برابر ھمۀ اینھا چه میتوانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که از پسر خود دریغ نکرد، بلکه او را در راه ھمۀ ما فدا ساخت، آیا ھمراه با او ھمه چیز را به ما نخواھد بخشید؟ ”  

 

                                                                            ( رومیان ٨ : ٢٩ – ٣٢ )

 

زمانی کھ ما در مرگ عیسی شریک می شویم وارث نعمات فراوان او نیز می گردیم. مانان وارثین خداوند و ھم ارث با عیسی مسیح می گردیم. اما در این بین فرایندی پنج مرحلھ ای وجود دارد. پنج مرحلھ ای کھ پولس رسول در این باره ذکر می کند ھمگی مربوط بھ زمان گذشتھ ھستند. دو مرحلھ اول پیش از شروع زمان درازل اتفاق افتاده اند .خداوند ما را از پیش شناخت و ما را از پیش معین فرمود. سپس خداوند ما را از طریق موعظھ انجیل فرا خواند. زمانی کھ ما بھ این خواندگی پاسخ مثبت دادیم او ما را پارسا شمرد. اما او بھ این مراحل اکتفا نکرد. او ھمچنین بھ ما جلال بخشید. او ما را فرا خواند، بلند نمود تا در آسمان بھ عنوان پادشاھان و کاھنان شریک جلال او باشیم. افعال این جملات مربوط بھ زمان گذشتھ است.

 

” پس چون با مسیح برخیزانیده شدهاید، بھ آنچھ در بالاست دل ببندید، آنجا کھ مسیح بھ دست راست خدا نشستھ است. بھ آنچھ در بالاست بیندیشید، نھ بھ آنچھ بر زمین است. ُ زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنھان است.چون مسیح کھ زندگی شماست، ظھور کند، آنگاه شما نیز ھمراه او با جلال ظاھر خواھید شد. ” 

 

                                                                     (کولسیان ٣ : ١-۴ )

 

ما ھم اکنون شریک جلال مسیح ھستیم اما این جلال در دنیای روحانی است و نمی توان آنرا دید یعنی آنجا کھ عیسی است ما نیز آنجا ھستیم.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که خداوند از پیش مرا شناخته و 

فراخوانده و پارسا شمرده و جلال بخشیده است.

زیرا عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم 

در جلال او سهیم باشم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »