بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۲۷ خرداد

خانه واقعی ما 

نان روزانه 

 

 

۲۷  خرداد / ۱۷  ژوئن

 

 

خانه واقعی ما

 

من فرزند خداوند هستم 

 

 

یکبار زمانی کھ واقعاً در مورد شرایط روحانی خود نگران بودم از خداوند خواستم کھ آسمان را برای من واقعی تر بسازد. ایمان دارم کھ آسمان خانھ حقیقی ھمھ فرزندان پدراست. ھرگز کودکی را ندیدیم کھ خانھ خود را نشناسد. یک کودک ممکن است خیابان و کوچھ را بھ خوبی نشناسد اما خانھ خود را بھ خوبی می شناسد. بھ نظر من یکی از علائمی کھ نشان می دھد ما فرزندان خدا ھستیم این است کھ وقتی بھ آسمان می اندیشیم احساس کنیم کھ آنجا خانھ اصلی ماست. این دنیا زیبا است. این زندگی ھیجان انگیزاست. اما این دنیا مکان سکونت ابدی ما نیست. مقدسین بزرگ خداوند بھ آینده می نگریستند بھ جایی کھ خارج از زمان و در ابدیت بود و آن ھا ذره ای از آن چیزی کھ در آینده خواھد آمد را داشتند. مرگ فیزیکی برای آنھا مانند انتقال بھ مکانی مبھم نبود. آنھا مکاشفھ ای واضح در مورد آنچھ انتظارشان را می کشد، داشتند. من مشتاق دیدن ھیکل ھستم. من مشتاق ملاقات با فرشتگان ھستم. من مشتاقم کھ آن چھار حیوان را ببینم. چیزھای بسیاری وجود دارد کھ من مشتاق دیدنشان ھستم. بھ نظر من دریایی کھ در کلام گفتھ می شود باید بسیار زیبا و ھیجان انگیز باشد. ( برای مثال مکاشفھ  ۳ : ۵ و ۴ : ۶ – ۸  و ۷ : ۱۵  را مطالعھ کنید. ) ھیچ لحظۀ کسل کننده ای در آسمان وجود نخواھد داشت .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر اینکه مرا فدیه داده ای متشکرم. 

اعلام می کنم که آسمان خانه همه فرزندان خداوند است 

و من نیز جزو این فرزندان هستم. من فرزند خداوند هستم . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »