بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

بدن من متعلق به خداوند است 

نان روزانه 

 

۲۱ اسفند / ۱۱ مارس

 

 

بدن من متعلق به خداوند است

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند 

 

 

 

ما اعضای بدن مان را تسلیم خداوند کرده و چنین اعلام می کنیم که خداوندا از آنھا استفاده کن. پس از آن وظیفه ما این است کھ این معبد را پاک و مقدس نگاه داریم . پولس می گوید :

 

” خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، و خدا، ھم این و ھم آن را از میان برخواھد داشت.” اما بدن برای بی عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن، ” 

 

                                                                                  ( اول قرنتیان ۶ : ١٣ )

 

 

امروزه ما مفھوم زنا را تخفیف داده و آن را رابطۀ جنسی قبل از ازدواج می نامیم . اما خداوند ملاک خود را تغییر نداده است. او بدن ما را آن گونھ خلق نکرده کھ قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشیم. زیرا بدن ما متعلق به خداوند است و سپس خداوند برای بدن. آیا این عالی نیست اگر ما جسم خود را تسلیم خداوند بکنیم خداوند نیز برای بدن ما باشد؟ پولس انسانی زمینی بود که با مردم درباره اموری که واقعاً آن ھا را تحت تاثیر خود قرار می داد سخن می گفت.

 

 ” از بی عفتی بگریزید! ھر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از ّ بدن اوست، اما کسی که مرتکب بی عفتی میشود، بخصوص نسبت به بدن خود گناه میکند. ” 

 

                                                                                         ( اول قرنتیان۶: ١٨ )

 

بسیاری از مردم این قسمت از کلام را در مورد بیماریھایی که از طریق رابطه جنسی منتقل می شود می دانند. بیماریھایی از قبیل ایدز، سوزاک و سفلیس . این بیماری ھا نیز به طور قطع نتیجه فساد جنسی ھستند. اما آنچه پولس تعلیم می دھد چیزی بیش از این است زمانی که مرتکب ھر گونه فساد می شویم سلامتی بدن خود را به خطر می اندازیم. زمانیکه مسیحیان در خواست  شفا می کنند اما شفا نمی یابند ریشه آن ھمین فساد ھا ھستند. در بسیاری از این موارد خدامی خواھد که ما ریشه مشکلات را یافته و در حضور خداوند از آنھا آزاد شویم تا بتوانیم شفا را دریافت کنیم .

 

خداوندم عیسی 

تو را به خاطر پیروزیت بر صلیب شکر می کنم. 

بدنم را به خداوند تقدیم می کنم و اعلام می نمایم که 

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند

تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند. 

 

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »