بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۲۰ خرداد

کاملا متعلق به او هستم 

نان روزانه 

 

 

۲۰ خرداد / ۱۰ جون

 

 

کاملا متعلق به او هستم

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

پسری در شھری ساحلی زندگی می کرد او مجسمه ساز و حکاکی ماھر بود. برای خود قایق کوچک درست کرد. زمانی که وی بادبان ھای کوچکی بر آن نصب کرد آن قایق به زیبایی می توانست بر روی آب حرکت کند. روزی وی قایق کوچک خود را به ساحل برد و آنرا به آب انداخت. اما موجی سھمگین آمده و قایق را به وسط دریا برد. پسرک نتوانست آن قایق را نجات دھد. بنابراین بدون قایق به خانه بر گشت.وقتی که جھت باد تغییر می کند و موج ھا در جھت عکس شروع به حرکت می کنند قایق دوباره به ساحل باز می گردد. مردی که در ساحل قدم می زد قایق را پیدا کرده بر می دارد و می بیند قایق دست ساز و زیبایی است. وی قایق را به یکی از مغازه ھای شھر برده و آنرا می فروشد. مغازه دار آنرا پاک کرده در ویترین مغازه اش قرار می دھد و قیمت آنرا ٣۵ دلار تعیین می کند. مدتی بعد پسرک از کنار آن مغازه عبور می کند به ویترین نگاه می کند و قایق خود را می بیند که قیمت ٣۵ دلار زیر آن نوشته شده است. می داند که ھیچ راھی برای اینکه اثبات کند که این قایق مال اوست بنابراین تصمیم می گیرد تا آن را بخرد. او کار می کند تا بتواند پول لازم برای خرید قایق را فراھم کند. زمانی که مزد خود را دریافت می کند به مغازه رفته و آنرا خریداری می کند. زمانی که قایق را در دستانش می گیرد به بیرون از مغازه آمده و در کنار پیاده رو می ایستد. او قایق را به سینه اش می فشارد و می گوید: ” اکنون مال من ھستی من تو را درست کرده و تو را خریده ام. ” این معنای فدیه و باز خرید است. خداوند در ابتدا ما را خلق کرد. اما ما در بازار خرید و فروش بردگان برای فروش گذاشته شده بودیم. خود را بجای آن قایق تصور کنید. ممکن است احساس کنید بسیار بی کفایت و بی ارزش ھستید. ممکن است فکر کنید آیا خداوند واقعاً به شما اھمیت می دھد؟ تنھا سعی کنید ایمان داشته باشید که خداوند در بازوان خود شما را نگاه می دارد و مانند آن قایق کوچک به شما می گوید : ” اکنون مال من ھستی من تو را ساخته و تو را باز خریده ام. ” من مالک تو ھستم و تو کاملاً متعلق به من ھستی .

 

 

خداوندا 

از تو به خاطر بخششت متشکرم. 

اعلام می کنم که من در بازوان تو هستم .

اعلام می کنم که من متعلق به تو هستم . 

تو مرا درست کرده و مرا باز خریده ای 

و تو مرا دوست داری و من کاملا ً متعلق 

به تو هستم . من بخشیده شده ام و از گناهانم 

رهایی یافته ام.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »