بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۱۷ تیر

جاری شدن روح خداوند

نان روزانه 

 

 

۱۷ تیر / ۸ جولای

 

 

 

جاری شدن روح خداوند

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم

 

 

 

” روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . ” 

( امثال ٢٠ : ٢٧ )

 

 

بھ خاطر دارید کھ گفتیم وقتی روح انسان بھ سوی خداوند بازگشتھ و با او یکی می شود ، روح القدس آمده و چراغ وجود او را روشن می سازد. زمانی کھ چراغ درون انسان روشن می شود و نور خود را بر دنیای درونی آن فرد می تاباند آن فرد دیگر در تاریکی نیست و علاوه بر آن روحی کھ تولد تازه یافتھ خود تبدیل بھ مجرائی می شود کھ از طریق آن روح القدس می تواند بھ سوی این دنیا جاری شود. عیسی گفت :

 

 

” ھر که به من ایمان آورد ھمان گونه که کتاب می گوید از بطن او نھرھای آب زنده روان خواھد شد این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواھند یافت زیرا روح ھنوز عطا نشده بود از آن رو که عیسی ھنوز جلال نیافته بود . ” 

( یوحنا ٧ : ٣٨ – ٣٩ )

پس از جاری شد روح القدس در روز پنطیکاست روح تازه تولد یافتھ انسان تبدیل بھ مجرا یا بستر رودخانھ ای شد کھ از طریق آن نھرھای آب حیات توانستند بھ سوی این دنیا جاری شوند. این تبدیل شگفت انگیز است زیرا درست قبل از آنکھ عیسی آیات بالا را بگوید چنین گفت :

 

 

” در روز آخر که روز بزرگ عید بود عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد ھر که تشنه است نزد من آید و بنوشد . ”

( آیه ٣٧ )

بنابراین این تبدیل و تولد تازه و پر شدن از روح القدس باعث ایجاد تغییر شگفت انگیزی در فرد می شود. فردی کھ خود گرسنھ بود و تشنھ، اکنون تبدیل بھ مجرائی می شود کھ از طریق آن آب حیات می تواند بھ سوی دنیای اطرافش جاری شود.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا با خود پیوند داده ای .

اعلام می کنم که من مجرائی خواهم بود که

از طریق آن روح القدس و آب های حیات روحانی

می توانند جاری شوند و به  که محتاج ان است

برسند. اعلام می کنم که من با خداوند پیوند یافته

و با او یک روح گشته ام.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »