بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت

برکات از شما پیشی خواهند گرفت 

نان روزانه 

 

 

۱۶ اردیبهشت / ۶ مِی

 

 

 

برکات از شما پیشی خواهند گرفت

 

 

عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهرمند گردیم 

 

 

 

زمانی کھ من در ایرلند بودم پسر ۶ سالھ ای را ملاقات کردم کھ والدینش بھ او چند سیب زمینی داده بودند تا آنھا را بکارد. او سیب زمینی ھای خود را کاشتھ بود و یک ھفتھ بعد رفت تا ببیند آیا سیب زمینی ھایش رشد کرده اند یا نھ. ھیچ نشانھ ای از رشد وجود نداشت. دو ھفتھ بعد او دوباره بھ آنھا سر زد ولی باز ھم چیزی ندید. بنابراین زمین را کنده و آنھا را بیرون آورد تا ببیند آن ھا جوانھ زده اند یا خیر. نھایتا این پسر سھ یا چھار بار آنھا را کاشت و آنھا را دوباره از زمین بیرون آورد تا باعث شد آن سیب زمینی ھا ھرگز رشد نکنند. برخی از مسیحیان مانند این پسر کوچک عمل می کنند. آنھا سیب زمینی ایمان خود را می کارند ولی دائما آنرا از خاک بیرون می آورند تا ببینند رشد کرده یا خیر. ماھیت ایمان این است کھ باید اجازه دھیم خداوند آنرا رشد دھد. ما شرایط لازم برای رشد را فراھم می کنیم اما خداوند است کھ وعده را محقق کرده و رشد می دھد. تثنیھ ٢٨ : ٢ چنین می گوید : ” آری اگر صدای یھوه خدای خویش را بشنوید تمامی این برکات بر شما خواھد آمد و از شما پیشی خواھد گرفت . ” من واژه پیشی خواھد گرفت را بسیار دوست دارم. این وظیفھ ما نیست کھ دنبال برکات بدویم بلکھ برکات ھستند کھ باید بھ دنبال ما آمده و از ما پیشی بگیرند. ما می توانیم زمانی کھ بھ رختخواب می رویم بھ این بیاندیشیم کھ خداوند در صبح چھ برکاتی برای ما مھیا نموده است. متی۶ : ٣٣ بھ ما می گوید: نخست در پی پادشاھی خداوند باشیم و در پی این چیزھا نباشیم در آن صورت خداوند تمام چیزھایی کھ بھ آنھا احتیاج داریم را بھ ما خواھد بخشید. اما شرایطی وجود دارد کھ ما می توانیم با انجام آنھا وفور نعمات خداوند را دریافت کنیم. اول باید انگیزه ھا و نگرش ما درست باشد. دوم باید ایمان خود را بھ کار گیریم. سوم باید خداوند را ، والدین خود را و خادمین خداوند را احترام کنیم. چھارم باید سعی کنیم افکار، سخنان و اعمال ما صحیح باشند. پنجم باید اجازه دھیم کھ خداوند در زمان مقرر روش ھای خود را بھ آنچھ ما کاشتھ ایم اضافھ کند. اگر ما این شرایط را بھ جا آوریم می توانیم مطمئن باشیم کھ برکات وافر خداوند از ما پیشی خواھند گرفت. این تنھا راھی است کھ ما می توانیم از برکات خداوند بھره مند گردیم.

 

خداوندم عیسی 

تو را به خاطر کارت بر صلیب شکر می کنم. 

اعلام می کنم ابتدا ملکوت تو را خواهان هستم 

پس برکات خداوند برای من مزید خواهند شد.

زیرا عیسی بر صلیب لعنت شد تا من بتوانم

از برکات او بهره مند گردم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »