بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۱۴ اسفند

کار خداوند را به کمال برسانید

نان روزانه 

 

۱۴ اسفند / ۴ مارس

 

کار خداوند را به کمال برسانید

 

 

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده پاک گشته و تقدیس شده است

 

 

در این قسمت چند پیشنھاد به شما ارائه می کنیم که به شما کمک خواھد کرد تا بتوانید از جسم خود به عنوان معبد روح خدا به درستی مراقبت کنید.اول از ھمه با جسم خود با احترام رفتار کنید زیرا مکان سکونت روح القدس است که برای مان بسیار محترم است. به نظر من بسیاری از مسحیان احترام بسیار کمی برای جسم خود قائل ھستند.دوم برای دست یابی به نظم شخصی از روح القدس کمک بخواھید. سوم زمانی را برای تشخیص آنچه مفید و آنچه مضر است اختصاص دھید.چھارم مشتاق ھمکاری با روح القدس باشید.

قدم ھای دیگری را نیز می توانستم به این چند نکته اضافه کنم اما بر حسب تجربه این چند نکته را مفیدتر از ھمه می دانم. خداوند مرا بر انگیخت تا دریابم آیا در زندگی ام خود خواھی وجود دارد یا خیر؟ آیا می خواھم وظیفه ای که بر عھده ام گذاشته شده است را به پایان رسانم؟
عیسی به شاگردان خود چنین گفت :

 

 

” خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم . ” 

 

                                                                                                       ( یوحنا ۴: ٣۴ )

 

این بھترین رژیم غذایی است. انجام اراده آن کسی کھ ما را فرستاده و به کمال رساندن کار او.حتی پس از پنجاه سال خدمت به خداوند باور دارم ، کارھایی وجود دارند که از سوی خداوند ً بر عھده من گذاشته شده و ھنوز نتوانستم آنھا را محقق کنم.آنچه او ھرگز فکر نکرده ام که لزوما از من خواست به خودی خود در زندگیم تحقق خواھد یافت بلکه ھمیشه مراقب جسم خود بوده ام  و سعی کرده ام از لحاظ فیزیکی در شرایط خوبی باشم تا پیش از آنکه کار او را تمام کنم زندگیم تمام نشود.

 

خداوندا 

تو را برای خون عیسی و کار روح القدس شکر می کنم، 

اعلام می کنم که من با روح القدس همکاری و 

سعی خواهم کرد خود را در شرایط خوب جسمی نگاه دارم 

تا بتوانم کار او را به کمال رسانم،

بدن من هیکل روح القدس است که

با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است.

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »