بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۱۳ خرداد

پرستش والاترین عمل 

نان روزانه 

 

 

۱۳ خرداد / ۳ جون

 

 

پرستش والاترین عمل

 

 

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

 

در یوحنا ۴ : ٢٣ – ٢۴ عیسی می گوید کھ خود پدر بھ دنبال کسانی است کھ او را بھ روح و راستی پرستش کنند. پرستش یکی از عمل کرد ھای روح ماست. چھ عملی باعث می گردد ما بھ عنوان یک روح با خداوند متحد شویم؟ بلھ این پرستش است کھ والاترین فعالیتی است کھ یک بشر می تواند آنرا انجام دھد. زمانی کھ ما خداوند را می پرستیم با او متحد می شویم .وقتی آنچھ کھ او می خواھد انجام شود را انجام می دھیم ، اراده او در وجود ما جسم می پوشد. پرستش نوعی فعالیت کلیشھ ای و الصاق شده بھ زندگی مسیحی ما نیست. فکری نیست کھ در آخر بھ ذھن ما خطور می کند و تنھا می خواھیم آنرا بھ جلسات خود اضافھ کنیم. بلکھ پرستش نقطھ اوج جلسات ماست و تائیدی است بر رابطھ ما با خداوند. من حتی می خواھم چنین بگویم کھ پرستش نقطھ اوج وصلت ما با خداوند است. پرستش ما را با او پیوند می دھد. آنچھ در این وصلت اھمیت دارد ثمر بخشی آن است. بھ عبارتی دیگر ما در زندگی خود میوه می آوریم یعنی ھمان ثمرات روح القدس کھ در غلاطیان ۵ : ٢٢ – ٢٣ آمده است.

 

” اما ثمره روح محبت ، شادی ،آرامش ، صبر ، مھربانی ، نیکویی ، وفاداری ، فروتنی و خویشتن داری است. ” 

 

انسان ھایی کھ میوه ھای روح القدس در زندگی آن ھا وجود دارد دیگر تحت شریعت نیستند. آن ھا از وصلت خود با جسم رھایی یافتھ ( شریعت ) و اکنون آزاد ھستند کھ وصلتی با روح القدس و مسیح قیام کرده داشتھ باشند و ثمراتی را ببار آورند کھ متناسب با این وصلت و اتحاد باشد. کلید زندگی مسیحی تلاش نیست بلکھ اتحاد با خداوند است.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم.

اعلام می کنم که من خداوند را پرستش می کنم 

و با او متحد شده و یک روح می گردم. 

اعلام می کنم که عیسی از زمینزندگان منقطع شد 

تا من بتوانم با خداوند تا ابد بپیوندم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »