بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۹ اسفند

عجیب و مھیب ساخته شده ایم.

نان روزانه 

شنبه ۹ اسفند / ۲۷ فوریه

 

خدا را در بدن خود جلال می دهم

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی

فدیه داده شده پاک گشته و تقدیس شده است

 

 

” زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در ھم تنیدی تو را سپاس می گویم  زیرا عجیب و مھیب ساخته شده ام. اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . “

                                                                           ( ١۴ – ١٣ : ١٣٩ مزامیر) 

به عبارت دیگر داود به خداوند چنین می گوید :” زمانی که ھنوز در رحم مادرم بودم تو در کنارم بودی و مرا طراحی می کردی . ” نمی دانم چقدر از اینکه عجیب و مھیب ساخته شده ایم خبر داریم. زمانی که به فرآیند خلقت بدنم می اندیشم ترس و شگفتی وجودم را در بر می گیرد. من عجیب و مھیب ساخته شده ام. بنابراین نسبت به عملکرد بدنم مسئول ھستم .

امروزه کامپیوتر جزو لاینفک زندگی ماشینی است. ابزاری عالی با کاربردی بسیار. اما می خواھم به این نکته اشاره کنم که عمل کرد بی نظیر کامپیوترھایی که تا کنون دیده ام در مقابل عمل کرد و پیچیدگی بدن ما ھیچ ھستند. بسیاری از مسیحیان به کامپیوتر ھای خود بسیار بیشتر از بدنشان اھمیت می دھند. به ھر حال اگر کامپیوتر ما زمین بخورد یا خراب شود و یا از کار بیافتد ، با کمی پول می توانیم بھتر از آن را تھیه کنیم. اما زمانی که بدن انسان از کار بیافتد درست مانند خراب شدن کامل یک کامپیوتر به معنی فرا رسیدن آخر عمر آن است و ھیچ کار دیگری نمی توان برای تعمیر آن انجام داد.

 

خداوندا

تو را شکر می کنم برای خون عیسی و کار روح القدس. 

با ترس و بهت اعلام می کنم که من عجیب و مهیب ساخته شده ام. 

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ،

پاک گشته و تقدیس شده است.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »