بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۸ خرداد

زندگی فیزیکی ؛ حیاتی قیام کرده 

نان روزانه 

 

 

۸ خرداد / ۲۹ مِی

 

 

زندگی فیزیکی ؛ حیاتی قیام کرده

 

 

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

 

عیسی مرگ را در تمامی جنبھ ھا چشید تا ما نیز بتوانیم در تمامی جنبھ ھای زنگی خود حیات داشتھ باشیم. دیروز درباره جنبھ نخست صحبت کردیم یعنی جنبھ روحانی. امروز جنبھ دوم را بررسی می کنیم یعنی جنبھ فیزیکی حیات. این حیات در دو فاز پی در پی در زندگی ما آشکار می شود.  اول اینکھ ما ھم  اکنون  در جسم فیزیکی خود حیات داریم اما بدن ھای ما فانی ھستند. بنابراین در جنبھ دوم یعنی در زمان قیام این بدن ھا تبدیل بھ بدن ھای غیر فانی می شوند .

 

” و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی بھ بدنھای فانی شما نیز حیات خواھد بخشید. او این را بھ واسطۀ روح خود انجام خواھد داد کھ در شما ساکن است. ” 

 

                                                                             ( رومیان ٨ : ١١ )

 

 

ھر کدام از ما دارای بدن ھایی فانی ھستیم اما حیات ما حیاتی است قیام کرده جسم ما فانی است و ما در این بدن فانی ھستیم، اما حیات قیام کرده در آن متجلی شده است.نھ تنھا این حیات در وجود ما عمل می کند بلکھ در آن متجلی شده و اگر این آیھ بھ شفای الھی و قوت جسمی و حیات آسمانی اشاره نمی کرد این آیات نامفھوم بودند. اما ھمھ چیز بھ اینجا ختم نمی شود بلکھ ما در آینده بدنی جلال یافتھ داریم . بھ آنچھ پولس درباره بدن تبدیل شده ما اشاره می کند توجھ کنید.

” گوش فرا دھید! رازی را بھ شما میگویم: ما ھمھ نخواھیم خوابید، بلکھ ھمھ دگرگونھ خواھیم شد. در یک آن و در یک چشم بھ ھم زدن، آنگاه کھ شیپور آخر نواختھ شود، این بھوقوع خواھد پیوست. زیرا شیپور بھ صدا درخواھد آمد و مردگان در فسادناپذیری برخواھند خاست و ما ِ زیرا این بدن دگرگونھ خواھیم شد. فسادپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید بھ بقا ِ چون این فسادپذیر، فسادناپذیری را پوشید و این فانی بھ بقا آراستھ شد، آنگاه آن کلام آراستھ شود. مکتوب بھ حقیقت خواھد پیوست کھ میگوید: «مرگ در کام پیروزی بلعیده شده است.» “

 

                                                  ( اول قرنتیان ١۵ : ۵١ – ۵۴ )

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. 

اعلام می کنم از آنجا که عیسی طعم مرگ را 

به خاطر من چشید من حیات دارم. من هم اکنون 

دارای حیاتی قیام کرده وزندگی ابدی هستم.

اعلام می کنم که عیسی از زمین زندگان 

منقطع گشت تا من بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »