بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۷ فروردین

خداوند محافظت می کند

نان روزانه 

 

 

۷ فروردین /  ۲۷ مارس

 

خداوند محافظت می کند

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد 

 

 

 

زمانی که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد من در اورشلیم زندگی می کردم. ً به یاد می آورم زمانی که پرچم اسرائیل در مرکز اورشلیم بر افراشته شد با خود گفتم این حقیقتا شگفت انگیز است.

 

” ای قومھا کلام خداوند را بشنوید و آن را در سرزمین ھای دور دست ساحلی اعلام کنید. بگوئید آن که اسرائیل را پراکنده ساخت ایشان را گرد می آورد و چنانکه شبان گله خویش را می پاید او نیز از ایشان مراقبت خواھد کرد. ” 

 

                                                                                                  ( ارمیا ٣١ : ١٠) 

 

٢۵٠٠ سال پیش  خداوند چنین مقرر فرمود که وعده ای خاص به سوی تمامی ملت ھا در سراسر زمین فرستاده شود و این وعده امروز در برابر چشمان و گوشھای ما آشکار شده است. امروز می توانیم بگوئیم که :  ” آن که اسرائیل را پراکنده ساخت ایشان را گرد می آورد و چنانکه شبان گله خویش را  می پاید او نیز از ایشان مراقبت خواھد کرد .”

این روزھا روزھایی است که ھیچ کس نمی داند فردا چه اتفاقی ممکن است در اسرائیل رخ دھد. ممکن است که در طول ٢۴ ساعت آینده بدون ھیچ ھشدار قبلی جنگی آغاز شود. ولی خداوند اسرائیل را محافظت خواھد نمود ھمانطور که شبان گله اش را محافظت می کند. این اطمینان وجود دارد که صرف نظر از فشارھای سیاسی و خشونت ھایی که ممکن است بر علیه این قوم اتفاق بیافتند خداوند اسرائیل را محافظت کرده و آنھا را دوباره جمع خواھد کرد. خداوند ھمان وعده را در مزمور ١٢١ : ٧ – ٨ به ما می دھد : ” خداوند تو را از ھر بدی حفظ خواھد کرد؛ او حافظ جان تو خواھد بود! خداوند آمد و شد تو را پاس خواھد داشت، از اکنون و تا به ابد! ” دانستن این حقیقت که خداوند با شما است بسیار عالی است. او نه تنھا درآغاز سفر با شما است بلکه وقتی به انتھای آن نیز می رسید با شما است. نه تنھا وقتی که شما صبح ھا سر کار می روید بلکه ھنگام عصر زمان بازگشت نیز با شما است. خداوند ھمواره با شما است و شما را محافظت و مراقبت می کند و او این کار را از ھم اکنون تا به ابدالاباد انجام خواھد داد. خداوند خالق ، محافظ ما است.

 

خداوندا 

تو را شکر می کنم که نسبت به قومت 

اسرائیل وفادار بوده ای . من برای آن ملت 

شفاعت می کنم و اعلام می کنم 

همانطور که خداوند محافظ قومش است 

مراقب و محافظ من نیز هست . 

برای اینکه خداوند قومش را ترک نخواهد کرد.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »