بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۵ تیر

عمل اطاعت 

نان روزانه 

 

 

۵ تیر / ۲۶ ژوئن

 

 

 

عمل اطاعت

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

زیرا ھمان گونه که به واسطه نا فرمانی یک انسان بسیاری گناه کار شده اند به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواھند گردید ” 

 

                                                                         ( رومیان ۵:١٩ )

 

 

از طریق نافرمانی آدم بسیاری یا بھ عبارتی ھمھ نسل او گناه کار گشتند اما از طریق اطاعت عیسی ھمۀ افرادی کھ بھ او ایمان داشتھ باشند عادل شمرده می شوند .این تشبیھ بسیار مھمی است زیرا افرادی کھ در نتیجھ گناه آدم گناه کار گشتھ اند یعنی ما، فقط عنوان گناھکار ندارند بلکھ طبیعت و اعمال شان نیز گناه آلود است. بھ ھمین صورت زمانی کھ ما از طریق ایمان بھ عیسی عادل شمرده می شویم این بدان معنا نیست کھ خداوند نام و عنوان جدیدی بر ما می نھد و عنوان ً عادل می گردیم ھم در طبیعت گناه کار را از ما بر می دارد و ما عادل خطاب می کند بلکھ حقیقتا  بھ ھمان صورت وھم دراعمال. بھ ھمان قطعیتی کھ نا فرمانی آدم باعث گناه کار شدن ما شد دقیقا اطاعت عیسی می تواند ھمھ ما را عادل گرداند. ما نھ تنھا از لحاظ تئوری و یا از لحاظ الھیاتی عادل می شویم بلکھ روش زندگی ما تغییر می کند و ما در طبیعت خود عادل شمرده می شویم .

 

 

خداوندم عیسی 

متشکرم که جانت را فدا کرده ای. 

اعلام می کنم که از طریق اطاعت تو و

از طریق ایمان من ، عادل شمرده شده ام . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »