بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  شنبه ۴ اردیبهشت

او بخاطر ما رنج کشید 

نان روزانه 

 

 

۴ اردیبهشت / ۲۴  آوریل

 

 

 

او بخاطر ما رنج کشید

 

عیسی به جای ما مُرد تا ما بتوانیم در حیات او سهیم گردیم 

 

 

 

باب ۵٣ کتاب اشعیا توصیفی جز بھ جز و نبوتی درباره رنج ھای عیسی مسیح بھ ما ارائھ می دھد.این کتاب در حدود ٧٠٠ سال قبل از اینکھ این واقعھ رخ دھد نگاشتھ شده است. ” آزار و ستم دید اما دھان نگشود ھمچون بره ای کھ برای ذبح می برند و چون گوسفندی کھ نزد پشم برنده اش خاموش است ھچنان دھان نگشود. با محاکمھ ای ظالمانھ برده شد چھ کسی از نسل او سخن تواند گفت زیرا او از زمین زندگان منقطع شد و بھ سبب نا فرمانی قوم من مضروب گردید ؟ گر چھ ھیچ خشونت نورزید و فریبی در دھانش نبود قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش با دولتمندان . ( اشعیا ۵٣ : ٧ -٩ ( جزئیات بھ طور دقیق در مرگ و رنج ھای عیسی محقق شد. اول اینکھ در اناجیل بارھا بر این نکتھ تاکید شده کھ عیسی ھیچ تلاشی برای پاسخ بھ اتھاماتی کھ بھ او وارد می شد نکرد. او سعی نکرد خود را تبرئھ کند و یا از خود دفاع کند. ( برای مثال بھ انجیل مرقس ١۵ : ٣ -۵ نگاه کنید .) اتھامات بی اساس و محکمھ ای ناعادلانھ او را بھ سوی مرگ برد و باعث شد کھ وی از زمین زندگان منقطع شود. جزئیاتی کھ در مورد دفن عیسی در این کتاب نوشتھ شده بھ صورت شگفت انگیزی صحیح است . ” قبرش را با شریران تعیین کردن و پس از مرگش با دولتمردان . ” از لحاظ تاریخی می دانیم کھ عیسی در میان دو دزد مصلوب شد و در قبری کھ یوسف رامھ ای برای خود خریده بود دفن شد. اشعیا تاکید می کند کھ عیسی بھ خاطر گناھان خود نمرد او کاملا بی گناه بود اما مرگ او ھمانند مرگ مجرمان بود.

 

 

عیسی جان 

از تو بخاطر مرگت بر صلیب تشکر می کنم 

اعلام می کنم که تو رنج دیدی و برای من مردی 

و اعلام می کنم که عیسی به خاطر من مرد تا 

من بتوانم حیات او را داشته باشم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »