بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۳۰ اسفند

خلقتی معجزه آسا

نان روزنانه 

 

 

یکم فروردین / ۲۰ مارس

 

 

خلقتی معجزه آسا

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من

 

ما به شخصیت انسان ھا و دنیای درونی آن ھا یعنی روح و جان آن ھا اھمیت می دھیم . اما اجازه دھید که چشمان خود را بر این حقیقت که جسم انسان ھا نیز بسیار مھم است و خلقت شگفت انگیز و معجزه آسای خداوند است، نبندیم. بسیاری از ایمانداران نسبت به جسم خود بی توجھند. تا آن زمان که دم خداوند وارد این جسم نشده بود بدن ما چیزی جز خاک نبود. با عمل کرد معجزه آسای روح خداوند این خاک سرشته و تبدیل به جسم انسانی و ارگانیزمی زنده شد. برای مثال چشم انسان را در نظر بگیرید. در یک برنامه تلویزیونی نماینده جامعه چشم پزشکان آمریکا اطلاعات خارق العاده ای در مورد چشم انسان عنوان نمود. بنا بر تحقیقات آن ھا چشم انسان اگر درست به یاد داشته باشم متشکل از سه میلیون بخش است که با یکدیگر ھماھنگ کار می کنند. اما چه چیزی این عضو بی مانند را حیات بخشیده است؟ نفس و دم خداوند. تمام عضلات، اعصاب وغدد بدن ما و تمامی عمل کرد جسم ما مدیون ھمین نفسی ھستند که از سوی خداوند دمیده شده است. این آن چیزی است که خاک را تبدیل به چنین ارگارنیزم شگفت انگیزی نموده است. وقتی که حقیقت خلقت انسان را درک می کنید معجزات و شفای الھی برای شما شکل منطقی تر به خود می گیرند. چه کسی می تواند بدن ما را تعمیر و بازسازی کند و اگر احتیاج باشد از نو خلق کند؟ مگر نه آن که از ابتدا آن را خلق نموده است؟ بله روح خدا خالق و شفا دھنده ما است. این افتخار را داشته ام که شاھد معجزه ای باشم که در آن استخوان ھایی که به طور مادر زادی در بدن آن شخص وجود نداشت در او شکل بگیرند. از من در خواست شد که برای دختر کوچکی در سن حوزه کالیفرنیا دعا کنم. خواھر بزرگتر این دختر به طور مادرزادی استخوان بالای ھر دو پای خود را نداشت و پس از دعا خداوند استخوان ھای پای او را خلق نمود. ادعا نمی کنم که این معجزه ساده است اما زمانی که درک می کنیم منشا بدن انسانھا چیست در آن صورت چنین معجزاتی قابل درک و پذیرش می گردند. بدن ما خاکی بیش نبود تا اینکه روح خداوند بر آن دمیده شد و در آن حرکت کرده و ارگانیزیمی چنین پیچیده خلق کرد. بدنی که تنھا خالق آن قادر است آن را از نو خلق کرده و یا شفا دھد .

 

 

خداوندا 

تو را برای بدنی که برایم سرشته ای شکر می کنم. 

من خلقت معجزه آسا و شگفت انگیز خداوند هستم و اعلام می کنم

که بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »