بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه / شنبه ۲ اسفند ماه

بار دیگر اعلام کنید شیطان هیچ جایی در من ندارد

نان روزانه

۲ اسفند / ۲۰ فوریه

 

بار دیگر اعلام کنید

شیطان هیچ جایی در من ندارد
هیچ قدرتی بر من ندارد،
هیچ ادعای تسویه شده ای علیه من ندارد،
زیرا همه ادعاهای او درباره من با خون عیسی تسویه شده است

 

   زمانی که برای اولین بار شروع به چنین اعلام ھایی نمودم را به یاد می آورم. چنین فکر می کردم که دفعه بعد شیطان به کدام قسمت از زندگی من ضربه خواھد زد. افرادی را می شناسم که از ترس اینکه مبادا شیطان به آنھا ضربه بزند این اعلام ھا را در زندگی خود نمی کنند. اما این تنھا فریبی است که شیطان در ذھن من ایجاد کرده بود. به یاد داشته باشید این روشی است که بوسیله آن شما از دسترس او خارج می شوید. با کلام شھادت شما و اعلام تان است که از مزایای خون عیسی بھره مند می شوید. اولین باری که شما این اعلام را بکنید تمام جھنم خواھد لرزید،بنابراین خداوند را پرستش کنید و این اعلام را بارھا تکرار کنید.
کلام خدا چنین می گوید :

” پس چون کاھن اعظمی والامقام داریم که از آسمانھا در گذشته است یعنی عیسی مسیح پسر خدا بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم . ” 

                                                                                       ( عبرانیان ۴: ١۴)

   پس زمانی که شرایط دشوار شود کلام خدا ما را این چنین تشویق می کند :

“بیائید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم ھمچنان استوار نگاه داریم زیرا وعده دھنده امین است . ”

                                                                                                      ( عبرانیان ١٠: ٢٣ )
به اعلام نمودن ادامه دھید. این اعلام ھا به احساسات شما بستگی ندارد. به شرایط شما،نشانه ھا و موقعیت شما نیز بستگی ندارد. این اعلام ھا به اندازه کلام خداوند حقیقی ھستند. کلام خداوند جاودانه در آسمانھا استوار است. ( مزامیر ١١٩ : ٨٩ را مطالعه کنید. )  شیطان ھیچ جایی در ما ندارد. ھیچ قوتی بر ما ندارد و ھیچ ادعای قانونی نمی تواند برما وارد کند.

 

خداوندا

تو را برای خون عیسی شکر می کنم،

شیطان هیچ جایی در من ندارد.

هیچ قوتی بر من ندارد،هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد

زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است.

 

آمین

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »