بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۹ خرداد

مشارکت عالی 

نان روزانه 

 

 

۲۹ خرداد / ۱۹  ژوئن

 

 

مشارکت عالی

من دوست مسیح هستم 

 

 

 

یوحنا در رسالھ اول خود چنین می نویسد :

 

” ما آنچھ را دیده و شنیده ایم بھ شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشتھ باشید. رفاقت ما با پدر وبا پسرش عیسی مسیح است. ” 

 

                                                                 ( اول یوحنا ١ : ٣ )

 

 

بھ عبارت دیگر مژده نجات دعوتی است از سوی خدای تثلیث تا ما وارد آن رفاقت و مشارکتی شویم کھ پدر و پسر با یکدیگر دارند. واژه یونانی مشارکت Koinonia است . این واژه ای مھم در زبان یونانی عھد جدید است کھ از لحاظ لغوی بھ معنای شریک شدن در چیزی است. بنابراین مشارکت بھ معنی شریک شدن است. ما دعوت شده ایم تا ھمان رابطھ ای را داشتھ باشیم   کھ خدای پدر و پسر با یکدیگر دارند. یک نکتھ در این رابطھ بسیار واضح است و آن این است کھ خدای پدر و خدای پسر در ھمھ چیز شریک ھستند. ھیچ کدام از آنھا چیزی را برای خود نگاه نمی دارند. در یوحنا ١٧:١٠عیسی بھ پدر خود چنین می گوید:

 

” ھرآنچھ از آن من است از آن توست وھر آنچھ از آن توست ازآن من است ”

 

این آن مشارکت کامل است. مشارکت کامل شراکت در ھمھ امور است. این الگویی کامل از آن رابطھ ای است کھ خداوند می خواھد ما واردش شویم.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای. 

اعلام می کنم دعوت شده ام که همان رابطه ای که 

پدر و پسر با یکدیگر دارند را داشته باشم. 

من وارد آن مشارکت کامل می شوم 

زیرا من  دوست مسیح هستم. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »