بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۸ فروردین

تصمیم خدا

نان روزانه 

 

 

 

۲۸ فروردین  /  ۱۷ آوریل

 

 

 

تصمیم خدا

 

عیسی بخاطر گناهان ما گناه شد تا ما بخاطر عدالت او عادل محسوب شویم 

 

 

 

اما خواست خداوند این بود کھ او را لھ کرده بھ دردھا مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت نسل خود را خواھد دید و عمرش دراز خواھد شد و اراده خداوند بھ دست وی بھ انجام خواھد رسید . ” ( اشعیا ۵٣ : ١٠ (
در ترجمھ انگلیسی واژه اراده کردن یا تصمیم گرفتن بھ کلمھ Pleased یعنی خشنود شدن ترجمھ شده است.اما ھیچ اشتباھی در این ترجمھ وجود ندارد زیرا معنی واژه خشنودی در زبان انگلیسی آنچھ امروز از آن استفاده می شود نیست.این آیھ چنین می گوید: ” این تصمیم خداوند است و ھدفی است کھ خداوند مقرر فرموده است. ” در انگلستان زمانی کھ مجرمین توسط قاضی بھ حبس ابد محکوم می شوند حبس او بھ خاطر خشنودی ملکھ است. اما این بدان معنا نیست کھ ملکھ از حبس آن مجرم خشنود و خوشحال می شود بدان معنا است کھ او محکومیت این مجرم را امری الزامی می داند. از لحاظ تاریخی این عبارت بھ زمان الیزابت در انگلستان بر می گردد. بنابراین وقتی در کلام خدا بھ زبان انگلیسی می خوانیم کھ این امر باعث خشنودی خداوند بود این بھ آن معنا نیست کھ این امر باعث خشنودی خداوند می شد بلکھ بھ این معنا است کھ این تصمیم خداوند است کھ مقرر فرموده و چنین صلاح دیده کھ مصلوب شدن عیسی امری الزامی است زبان عبری چنان قوی است کھ ترجمھ صحیح و واژه بھ واژه آن در زبان دیگری ممکن نیست. دو خطی کھ در آیات بالا وجود دارند در زبان عبری توسط چھار کلمھ بیان شده اند جایی کھ در کلام خدا آمده : ” اما خواست خداوند این بود کھ او را لھ کرده بھ دردھا مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت . ” ( اشعیا ۵٣: ١٠ ( بھترین ترجمھ ای کھ توانستم برای این قسمت بیابم این است کھ خداوند اجازه داد تا او بیمار شود یا با ضربھ زدن بھ او وی را مبتلا و بیمار ساخت. واژه ھایی کھ بھ کلمھ مبتلا ترجمھ شده در میکا ۶ : ١٣ نیز دیده می شوند. خداوند با افراد سرکش و نافرمان اسرائیل صحبت می کند و چنین می گوید: ” پس من نیز بھ ضربھ ای تو را مجروح می سازم تا بھ سبب گناھانت تو را ھلاک کنم. ” ( میکا ۶ : ١٣( در اینجا نیز بھ کلمھ مضروب و مبتلا در ترجمھ فارسی قدیم اشاره شده است.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو برای کاری که بر صلیب انجام دادی تشکر می کنم. 

اعلام می کنم که خداوند اجازه داد که بیماری بر عیسی 

وارد شود و او به خاطر گناهان من گناه شد تا

من بتوانم به خاطر عدالت او عادل محسوب گردم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »