بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۶ تیر

ما به یکدیگر نیازمندیم

نان روزانه

 

 

۲۶ تیر / ۱۷ جولای

 

 

 

ما به یکدیگر نیازمندیم

من عضو بدن مسیح هستم

 

 

پولس در افسسیان ١ : ٢٢ – ٢٣ تصویری از قوم خدا بر روی زمین ارائھ می دھد. پولس این تصویر را در اول قرنتیان بسط و گسترش داده و چنین می گوید :

 

 

” بدین قرار شما بدن مسیح ھستید و ھر یک عضوی از آنید . ” 

( اول قرنتیان ١٢:٢٧ )

 

 

او مثالھای مختلفی از بدن فیزیکی ما ارائھ می دھد تا بر این حقیقت تاکید نماید کھ ما بھ عنوان مسیحیان بھ یکدیگر نیاز داریم. کامل ترین و معتبرترین تصویر کلیسا بھ عنوان بدن مسیح در افسسیان آمده است. در این تشبیھ می بینیم کھ پولس بھ طور خاص دربارۀ مسیحیان بھ عنوان ظاھرا فردی باشد اشاره ای نمی کند. ً یک جمع سخن می گوید. او در اینجا بھ ھیچ نکتھ ای کھ ( افسسیان ١ : ٣ – ١٢ را مطالعھ کنید. ) زمانی کھ با دقت بقیۀ صفحات رسالۀ افسسیان را می خوانیم در می یابیم کھ این پیغام از ابتدا تا انتھای رسالھ تأیید می شود. در این رسالھ ھیچ وعده و ھیچ دعایی برای شخص خاصی نمی شود. تنھا در ۶ آیھ آخر یک استثنای کوتاھی وجود دارد. پولس رسالۀ خود را با درخواست دعا برای خود بھ پایان می رساند. تمرکز بر بدن مسیح بھ عنوان یک کل در افسسیان۶ : ١٠ – ١٨ بھ اوج خود می رسد. جایی کھ پولس درباره نبرد روحانی سخن می گوید. در آیھ ١٢ تمام واژه ھای کلیدی بھ صورت جمع ھستند. ھم آن واژه ھایی کھ درباره قوم خدا ھستند و ھم آن واژه ھایی کھ برای نیروھای مخالف بکار می روند. ما علیھ قدرت ھا ، ریاست ھا ، خداوند گاران این دنیای تاریک و علیھ فوج ھای ارواح شریر در جای ھای آسمانی می جنگیم. بنابراین نبرد روحانی، نبردی شخصی نیست بلکھ نبردی بزرگ با نیروھای تاریکی است. در این نبرد جایی برای کماندارھای تنھائی کھ ھر کدام اھداف شخصی خود را دنبال می کنند وجود ندارد. برای کسب پیروزی قوم خداوند باید بھ صورت ھماھنگ با یکدیگرعمل نمایند. برای این کار لازم است کھ قوم خدا با نظم و آمادگی لازم و با اقتدار کتاب مقدسی بھ پیش بروند.

 

 

عیسی جان 

از تو متشکرم که مرا عضو بدن خود قرار داده ای.

اعلام می کنم که من تنها نیستم بلکه من در کنار

بقیۀ اعضای بدن مسیح ایستاده ام. زیرا من

عضوی از بدن مسیح هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »