بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۳ اسفند

جلالی که آشکار خواھد شد. 

نان روزانه 

 

۲۳ اسفند / ۱۳ مارس

 

 

جلالی که آشکار خواھد شد.

من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ  

 

 

 

در نظر من رنجھای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواھد شد ( در زمان رستاخیز ) ھیچ است زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظھور پسران خداست .  

 

                                                                                              ( رومیان ٨ : ۱۸ – ۱۹ )

 

 

گویی بسیاری از مسیحیان ھنوز مفھوم واقعی رستاخیز مسیح را در نیافته اند. در زمان رستاخیز پسران خدا ظھور خواھند کرد و تمامی خلقت با اشتیاق انتظار آن را می کشد. درختان، دریاھا، رودخانه و کوه ھا ھمه و ھمه در انتظار ھستند. بسیار عجیب است که خلقت چنین انتظاری برای ظھور مسیح می کشد. اما این انتظار در کلیسا بسیار کم است.

 

” زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، بلکه به ارادۀ او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خودِ خلقت نیز از بندگی فساد رھایی خواھد یافت در آزادی پرجلال فرزندان خدا سھیم خواھد شد. ” 

 

                                                                                            ( رومیان  ۸ : ۲۰ – ۲۱ ) 

 

 

تمام خلقت به خاطر گناه انسان رنج می کشد. قبل از گناه آدم ھیچ خار و خاشاکی بر زمین نبود و ھیچ چیز نمی مرد و فاسد نمی شد. می بینیم که این تنھا ما نیستیم که در روز رستاخیز قیام کرده، نو خواھیم شد بلکه طبیعت نیز در آن روز از بندگی فساد رھایی خواھد یافت. اما خداوند الویت ھا را چنین قرار داده که قبل از رستاخیز ما ھیچ چیزی نو نخواھد شد. چنانکه پولس می گوید:

 

 ” ما میدانیم که تمام خلقت تا ھم اکنون از دردی ھمچون درد زایمان مینالد. ”  

 

 

                                                                                               ( رومیان ۸ : ۲۲ )

 

 

پولس غالب اً از عبارت ” ما می دانیم ” استفاده می کند. اما بسیاری از مسیحیان معاصر نمی دانند. آیا ما می دانستیم که تمامی خلقت نیز درد زه دارد و منتظر ظھور پسران خدا و ظھور عصر جدید و رھایی از فساد و تباھی است؟

 

خداوندا 

تو را به خاطر خون بره شکر می کنم . 

اعلام می کنم در جلالی که برای پسران خدا مهیا شده 

،شریک خواهم بود .

من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام 

و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »