بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۱۹ تیر

ابزاری در دست خداوند

نان روزانه 

 

 

۱۹ تیر /  ۱۰ جولای

 

 

 

ابزاری در دست خداوند

من به بهایی خریداری شده و متعلق به خداوند هستم

 

 

 

کتاب مقدس بھ ما می گوید کھ خداوند در ھیکل ھای ساختھ شده توسط دست انسان ھا ساکن نمی گردد. ( اعمال رسولان ٧:۴٨ را مطالعھ کنید.) ما می توانیم کلیسا ھا، کنیسھ ھا وھیکل ھای مختلفی برای او بسازیم اگربخواھیم می توانیم این کار را انجام دھیم اما خداوند در آنھا مسکن نمی گزیند. ما کاملا متعلق بھ او ھستیم روح و نفس و جسم مان متعلق بھ اوست. خداوند علاقھ ای خاص و ھدفی مشخص برای بدن ھای ما دارد. بدن ھای ما باید ھیکل روح القدس باشند. بدن ھای ما باید مکانی باشند برای این کھ روح القدس در آنھا ساکن شود.( اول قرنتیان ۶:١٩ را مطالعھ کنید.) تصمیم خداوند چنین بوده کھ در جسم فیزیکی آنانی کھ بھ او ایمان دارند ساکن شود بنابراین خداوند برای بدن ایمانداران نقشۀ خاصی دارد و آن این است کھ بدن ھایمان باید مسکن روح القدس گردند. علاوه بر آن پولس درباره اعضای بدن ما چنین توضیح می دھد:

 

 

” اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه ھمچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند خود را تسلیم خدا کنید . ” 

( رومیان ۶:١٣ )

 

 

اعضای مختلف بدن فیزیکی ما قرار است کھ سلاح ھایی باشند در دست خداوند کھ بتواند از آنھا استفاده کند. اعضای بدن ما متعلق بھ ما نیستند بلکھ متعلق بھ خداوند ھستند. ما باید جسم خود را تسلیم او کنیم. واضح است کھ خداوند می خواھد اسلحھ ھای او در شرایط خوبی باشند نھ ضعیف و شکستھ. خداوند می خواھد کھ جسم ما سالم و اعضای بدن ما قوی، موثرو فعال باشند. زیرا ما اعضای بدن مسیح ھستیم. در واقع عیسی بدنی بر روی زمین بھ جز بدن ھای ما ندارد. بدن ھای ما ابزاری ھستند در دست خداوند کھ او از آنھا استفاده می کند تا بتواند اراده خود را بر زمین انجام دھد. من متقاعد شده ام کھ خداوند از ما این انتظار را دارد کھ بدن ھای خود را قوی و تا حد ممکن سالم نگاه داریم.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا خریده ای.

اعلام می کنم که اعضای بدن فیزیکی

من ابزاری در دست خداوند هستند تا

او بتواند از آنها استفاده کند. من اعضای

بدن خود را تسلیم خداوند می کنم.

زیرا من به بهائی خریده شده ام و

متعلق به خداوند هستم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »