بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۱۸ اردیبهشت

وفور نعمت

نان روزانه 

 

 

۱۸ اردیبهشت / ۸  مِی

 

 

 

وفور نعمت

 

 

عیسی فقر و تنگدستی را متحمل شد تا ما  در دولت او سهیم باشیم

 

 

 

قسمت ھای مختلفی از رسالات تصدیق می کنند کھ عیسی لعنت فقر ما را متحمل شد. اجازه دھید بھ موضوعاتی کھ در دوم قرنتیان ٨ : ٩ آمده اشاره ای بکنم. ” زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاھید کھ ھر چند دولتمند بود، بھ خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجۀ فقر او دولتمند شوید.” ھمواره بر حسب عادت پایان آیھ را ” شما دولتمند خواھید شد ” نقل قول می نمودم، اما روح القدس بھ من نشان داد کھ معنی آن این است : ” شما دولتمند ھستید .” ممکن است ما ثروتمند و مجددا فقیرشویم. اما دولتمند بودن یک مفھوم دائمی است. مسیح لعنت فقر را برداشت تا برای ما ً دولتمندی بھ نیکوئی ممکن گردد. مسیح فقر ما را برداشت تا داشتن دولت او برای ما مقدور باشد. بھ نظر برخی از افراد عیسی در طول خدماتش بر زمین مسکین بود. اما من این نظر را صحیح نمی دانم. ما باید تفاوت میان دولت و وفور نعمت را درک کنیم. اگر داشتن وجوه نقد در حساب بانکی و املاک زیاد ملاک دولتمندی باشد بلھ مسیح دولتمند نبود اما ُ قدر مسلم او در زندگیش وفور نعمت را داشت. زیرا فردی کھ بتواند بھ پنج ھزار نفر مرد و زن و بچھ خوراک دھد نمی تواند فرد مسکینی باشد. در حقیقت او پس از دادن خوراک بھ ۵٠٠٠ نفر ھنوز غذا برای دوازده ھزار نفر دیگر داشت. ( متی باب ١۴ : ١۵ – ٢١ را مطالعھ کنید.) چھ تصویر زیبایی از وفور نعمت.علاوه بر این مسیح داشتن وفور نعمت را نیز بھ شاگردان خود بخشید. وقتی کھ آنھا را فرستاد تا پیغام انجیل را اعلام کنند بھ آنھا گفت : ” کھ با خود ھیچ چیزی بر ندارید و شاگردان ھم شھادت دادند کھ نیاز بھ ھیچ چیزی نداشتند ( انجیل لوقا ٢٢ : ٣۵ را مطالعھ کنید. ) و این مسکنت نیست.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کار تو بر روی صلیب از تو متشکرم. 

من اعلام می کنم که مسیح کاملاً فقیر شد 

 تا فیض خداوند  به وفور برای من حتی 

در  مسائل مالی وجود داشته باشد. 

چونکه عیسی فقر و تنگدستی مرا 

متحمل شد تا من در  دولت او سهیم باشم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »