بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۱۶ اسفند ماه

رهایی از رنج عذاب

نان روزانه

 

۱۶ اسفند / ۶ مارس

 

 

رهایی از رنج عذاب

 

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند

 

 

سالھا به عنوان شبان در شھر لندن خدمت کرده ام و ھمواره کشمکش و جنگی سخت با افسردگی داشتم. این احساس به من حمله کرده و فشار می آورد و مرا در چنگال خود اسیر می ساخت و احساس ناامیدی و شکستی دائمی داشتم. شاید شما بتوانید این احساس را درک کنید. با تمام روشھایی که می دانستم با این شرایط جنگیدم اما موفق نشدم و ھیچ پیشرفتی نداشتم .سپس این آیه از کتاب اشعیا را خواندم :

 

 ” و به آنان که در صیھون سوگوارند تاجی به عوض خاکستر ببخشم و روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یاس . آنان بلوطھای پارسایی و نھال ھای مغروس خداوند خوانده خواھند شد تا جلال او نمایان شود “

 

 

                                                                              ( اشعیا ۶۱ : ۳ )

 

زمانی که این آیات را می خواندم روح القدس به من نشان داد که مشکل من کجاست. سخنان او چون نوری بود که به ذھنم تابید. متوجه شدم که من علیه خودم نمی جنگم بلکه با موجود دیگری در حال نبرد ھستم. روح شریری که مرا عذاب می داد و مرا تحت فشار نگاه می داشت. زمانی که متوجھ این حقیقت شدم ٨٠ درصد از راه پیروزی را پیمودم. آگاھی ازاین حقیقت برای من یک پیروزی بود. تنھا به یک آیه دیگر نیاز داشتم تا آن پیروزی را قطعی سازد و آن این آیه بود :

 

 

و ھر که نام خداوند را بخواند رھایی خواھد یافت زیرا به کوه صیھون و در اورشلیم رھایی یافتگانی خواھند بود ھمان گونه که خداوند فرموده و در میان بازماندگان کسانی که خداوند ایشان را فرا خوانده است . 

 

                                                                                         ( یوئیل ۲ : ۳۲ )

 

 

واژه ھای این دو آیه را در کنار ھم گذاشته و چنین دعا کردم : ” خداوندا تو به من نشان دادی که روح ھای شرارت مرا افسرده می نمایند. به نزد تو آمده ام و نام عیسی خداوند را صدا می زنم. مرا آزاد کن. و خداوندا مرا از آن روح که دائماً باعث عذابم بود رھایی بخشید .اکنون برنامه ریزی دوباره ذھنم به عھده من بود. من عادت به پرورش
الگوھای منفی ذھنی داشتم که خداوند به من نشان داد این عمل به منزله انکار ایمانم در عیسی مسیح است. تربیت دوباره ذھنم بر عھده من بود. پس از گذشت چندین سال ھر بار که فکری منفی و ناامید کننده ای به ذھنم می آمد آن را رد کرده و آن را با اعترافی نیکو از کلام می راندم. سال ھا بعد تمام عمل کرد درونی من تغییر کرد و من تبدیل به شخص دیگری شده بودم

 

 

خداوندم عیسی 

تو را به خاطر پیروزی ات بر صلیب شکر می کنم.

اعلام می کنم که من از رنج و عذاب آزاد شده ام و  

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که

تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و 

باعث جلال او شوند.

 

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »