بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۱۵ خرداد

هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رسانید

نان روزانه 

 

 

۱۵ خرداد / ۵ جون

 

 

هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رسانید

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

” زیرا ما را از قدرت تاریکی رھانیده و به پادشاھی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از رھایی، یعنی از آمرزش گناھان برخورداریم. ”   

 

                                                                   ( کولسیان ١: ١٣ – ١۴ )

 

 

از طریق ایمان به عیسی و مرگ فداکارانۀ او خداوند ما را از قدرت تاریکی رھانیده است. دقت کنید واژه قدرت در زبان اصلی ( یونانی ) ھمان کلمه اقتدار است. شیطان بر آنانی که نا مطیع ھستند، بی ایمانند و نجات را ندارند اقتدار دارد. اما از طریق عیسی ما از قلمرو تاریکی رھایی یافته و به پادشاھی پسر او منتقل شده ایم. پسری که در او رھایی یعنی آمرزش گناھان را داریم . دقت کنید که واژۀ رھایی یا فدیه به این معنا است که ما باز خریده شده ایم و دیگر تحت قدرت لعنت نیستیم. زیرا مسیح در راه ما مرد و خون خود را ریخت تا ما را فدیه دھد.

 

” آن که گناه میکند از ابلیس است، زیرا ابلیس از ھمان آغاز گناه کرده و میکند. از ھمین رو پسر خدا ظھور کرد تا کارھای ابلیس را باطل سازد.  ” 

 

                                                                       (اول یوحنا ٣ : ٨ )

 

 

اما چرا عیسی آمد؟ تا کارھای شریر را باطل سازد. تاثیراتی چون لعنت را باطل سازد.

 

” اینک شما را اقتدار میبخشم که ماران و عقربھا و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و ھیچ چیز به شما آسیب نخواھد رسانید. ” 

 

                                                                      ( لوقا ١٠ : ١٩ )

 

 

ممکن است شیطان قدرت داشتھ باشد اما عیسی بھ ما قدرتی فراتر از او بخشیده تا دیگر ھیچ چیز بھ ما آسیب نرساند.

 

 

خداوندا 

از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم 

که عیسی مرا از قلمرو تاریکی رهایی بخشیده و 

به من قوتی بخشیده که فراتر از قوت شیطان است. 

بنابراین هیچ چیز نمی تواند به من آسیب برساند

.من بخشیده شده و از گناهانم رهایی یافته ام.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »