بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۱۴ فروردین

فدیه داده شد

نان روزانه 

 

 

۱۴ فروردین /  ۳آوریل

 

 

 

فدیه داده شد

عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم 

 

 

 

ھر شرارتی که ما تا کنون مرتکب شده ایم بر صلیب به حساب عیسی گذاشته شد تا ً بخشیده شده و از قوت شیطان رھایی یابیم. ” که در وی به سبب خون او درعوض آن ما کاملا فدیه، یعنی آمرزش گناھان را به اندازه دولت فیض او یافتھایم. ”

( افسسیان ١ : ٧  )

زمانی که ما بخشیده می شویم در واقع ما فدیه را دریافت کرده ایم. بله ما فدیه شده ایم و فدیه شدن به معنای بازخرید و یا رھایی و رستگاری است. خون عیسی به عنوان قربانی به جای ما ریخته شد و ما را از شیطان برای خداوند بازخرید کرد. در رومیان ٧ پولس به مطلبی اشاره می کند.این مطلب برای افرادی که در عصر حاضر زندگی می کنند مبھم است. ” زیرا میدانیم که شریعت روحانی است، لکن من جسمانی و زیر گناه فروخته شده ھستم، ”

( رومیان ٧ : ١۴ )

 

به یاد داشته باشید که عبارت ” فروخته شده به گناه ” به بازار خرید و فروش بردگان در رم اشاره می کند. آنانی که به عنوان برده فروخته می شدند باید بر یک سنگ بزرگ می ایستادند و یک نیزه بر بالای سرشان قرار داده می شد. برای ھمین است که پولس چنین می گوید من انسانی نفسانی و ھمچون برده به گناه فروخته شده ام. گناھی که بر بالای سر من قرار دارد ھر گونه حق انتخاب را از من می گیرد. زیرا من فروخته شده ھستم و زمانی که شخصی برده بود حق انتخابی نداشت. بار دیگر اشاره می کنم زمانی که دو زن را به عنوان برده در بازار می خواستند بفروشند صاحب آن ھا یکی را به عنوان آشپز و دیگری را به عنوان فاحشه می فروخت. ھمین مطلب برای ما به عنوان گناھکاران نیز صدق می کند ما ممکن است گناھکاران خوب و محترمی باشیم و به زناکاران و معتادان به دیده تحقیر بنگریم. اما این صاحب اسیران است که تصمیم می گیرد ھر اسیر چه خدمتی برای او انجام دھد.خبر خوش این است که عیسی وارد بازار برده داران شد و گفت :” من او را می خرم .” شیطان من بھای او را پرداخت می کنم. آنھا دختران و پسران من ھستند. این معنای فدیه است و فدیه تنھا به وسیله بخشش گناھان ما بدست می آید .

 

خداوندم عیسی 

تو را به خاطر اینکه بر صلیب جان 

خود را فدا کردی شکر می کنم. 

اعلام می کنم که عیسی مرا از شیطان باز خریده است. 

او مجازات شده تا من بخشیده شوم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »