بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۱۲ تیر

پیوستن با خداوند

نان روزانه 

 

 

۱۲ تیر / ۳جولای

 

 

 

پیوستن با خداوند

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم

 

 

 

اگر تا کنون ھرگز از خواندن کتاب مقدس شوکھ نشده اید شاید ھرگز واقعا آن را نخوانده باشید. زیرا کتاب مقدس گاھی چیز ھای بھ ما می گوید کھ ما را مبھوت می گرداند. بھ عنوان مثال اول قرنتیان ۶:١۶را در نظر بگیرید:

 

” آیا نمی دانید کسی که با فاحشه ای می پیوندد با او یک تن می شود ؟ “

 

ھمۀ ما می دانیم کھ این آیھ در باره ای چھ نکتھ ای صحبت می کند. این آیھ در مورد فساد جنسی و یا زنا سخن می گوید. یعنی پیوستن فیزیکی با یک زن بدکاره . این آیھ را بھ یاد داشتھ باشید و بنگرید کھ پولس پس از آن چھ می گوید : ” اما آن کھ با خداوند می پیوندد با او یک روح است . ” ( آیھ ١٧ ( نمی توانیم این آیھ را از متن خارج کرده و سپس آن را تفسیر کنیم . ھمان طور کھ می بینید پولس در آیھ ١٧ درباره اتحادی صحبت می کند کھ بھ اندازه یک رابطھ جنسی واقعی است. اما این اتحاد اتحادی فیزیکی نیست بلکھ روحانی است. این معنای ازدواج با کسی است کھ از مردگان بر خواستھ. نفس ما نیست کھ با خداوند می پیوندد بلکھ این روح ماست زیرا ھر کھ با خداوند بپیوندد با او یک روح می شود. نفس شما می تواند الاھیات را بیاموزد و شاید ھم با آموختن آن تحت فشار زیادی قرار بگیرد اما این روح شماست کھ خداوند را می شناسد. روح انسان بخشی است کھ خداوند در وجود انسان دمیده یعنی ھمان کھ خداوند در بینی آدم دمید. ( پیدایش ٢:٧ را مطالعھ کنید .) این قسمت از وجود انسان تا باری دیگر بھ خداوند نپیوندد آرامی نخواھد یافت. می توانید بھ دنبال تمامی لذت ھا و فلسفھ ھای دنیا بروید اما روح شما بھ ھیچ کدام از آنھا علاقھ ای ندارد. روح شما تنھا خداوند را می خواھد و این روح شماست کھ می تواند با خداوند بپیوندد. ھمان حد واقعی کھ بدن یک مرد می تواند با بدن یک زن بدکاره بپیوندد.ھرگز این دو آیھ را از ھم جدا نکنید. آنھا از یکدیگر مجزا نیستند. اما تشبیھی کھ در میان آنھا وجود دارد آنقدر دقیق است کھ می تواند بھ ما در درک این رابطۀ کمک کند.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که من را با خود پیوند داده ای 

اعلام می کنم آنکه با خداوند بپیوندد با او 

یکی شده است و این حقیقتی است که 

در مورد من نیز صدق می کند . من با

خداوند پیوستم و با او یک روح گشته ام .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »