بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه یکم خرداد

درمانی برای طردشدگی 

نان روزانه 

 

 

۱ خرداد / ۲۲ مِی

 

 

 

درمانی برای طردشدگی

 

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

به اعتقاد من اولین نتیجه طرد شدگی ناتوانی در برقراری محبت دو طرفه است. ھیچ کدام از ما نمی توانیم محبت کنیم اگر محبتی دریافت نکرده باشیم. این نکته در عھد جدید توسط یوحنا تشریح می شود. او چنین می نویسد :

 

 

” ما محبت میکنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.” 

 

                                                                             ( اول یوحنا ۴ : ١٩ )

 

 

به اعتقاد من ھیچ کس نمی تواند قبل از اینکه خود محبت شود دیگران را محبت کند. بنابراین کسی که ھرگز محبت نشده نمی تواند محبتی از خود نشان دھد. دومین نتیجه طرد شدگی به سه شکل خود را نمایان می سازد. سه روشی که بوسیله آنھا مردم نسبت به طرد شدگی را آشکار می کنند. اول : برخی از افراد تسلیم می شوند. برخی دیگر مقاومت می کنند. و گروه سوم مبارزه می کنند. این سه واکنش یک نقطه مشترک دارند. در ھر سه روش حالتی تدافعی وجود دارد و تلاش می شود تا زخم حاصل از طرد شدگی پوشانده شود.ھیچ کدام از این سه روش راه حلی درستی نیستند. خداوند راه حلی بنیادی برای این مشکل دارد. در اشعیا ۶١ : ١ ما وعده ای را دریافت می کنیم که با آمدن عیسی مسیح محقق می شود.

 

” روح خداوند یھوه بر من است زیرا که خداوند مرا مسح کرده است تا فقیران را بشارت دھم او مرا فرستاده تا دل شکستگان را التیام بخشم وآزادی را به اسیران و رھایی را به محبوسان اعلام کنم. ”

 

                                                                               ( اشعیا ۶١: ١ )

 

 

خداوند با تحقق این وعده درمانی برای طرد شدگی، بھ ما ارائھ می دھد. این درمان از طریق عیسی و صلیب او برای ما مھیا شده است. ھدف ازلی و ابدی خداوند حتی قبل از خلقت این بوده کھ ما بتوانیم فرزندان او خوانده شویم. دختران و پسران او. زمانی کھ عیسی بار گناھان ما را بر خود گرفت و طرد شدگی ما را بر خود متحمل گشت او راھی بھ سوی پذیرفتھ شدن ما گشود.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که من از نتایج طرد شدگی آزاد شدم 

و درمانی که خداوند از طریق عیسی مسیح 

برای  من مهیا نموده را می پذیرم . اعلام می کنم 

که عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من 

چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »