بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۸ تیر

حیات در پسر 

نان روزانه 

 

 

۸ تیر / ۲۹ ژوئن

 

 

 

حیات در پسر

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

با ایمان به مرگ فداکارانه و نیابتی عیسی مسیح به جای ما و با پذیرش این حقیقت که او مزد گناھان ما را برخود گرفت عدالت او به حساب ما گذاشته می شود و ما از مجازات تبرئه می شویم. در چنین عدالتی است که من می توانم با خداوند و مرگ بدون ترس روبرو شوم. یوحنای رسول در رساله اول خود چنین می نویسد :

 

“و آن شھادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست . آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست . ” 

 

                                                 ( اول یوحنا ۵ : ١١ – ١٣ )

 

 

خداوند شھادتی برای تمام نژاد بشری دارد و زندگی ابدی را به ما پیشنھاد می کند. این حیات در پسر او یعنی عیسی مسیح یافت می شود. اگر ما عیسی مسیح را پذیرفتیم پس در او زندگی جاودانه را داریم. دقت کنید این جمله در زمان حال نوشته شده است.” آن که پسر را دارد حیات را دارد .” این چیزی نیست که پس از مرگ اتفاق بیفتد. این حیات چیزی است که در زمان حال اتفاق می افتد. ھم اکنون و در این دنیا. اگر برای پذیرش حیات او تا زمان مرگ تان صبر کنید زمان بسیاری را باید منتظر بمانید در آن موقع بسیار دیر خواھد بود. این مسئله را در خود تحلیل کنید ” آنکه پسر را دارد حیات را دارد.” پس مطمئن شوید که شما نیز حیات را دارید.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که خود را فدا کردی. 

اعلام می کنم که من هم اکنون در تو 

حیات دارم زیرا من پسر را دارم. 

اعلام می کنم که از طریق ایمان 

عادل شمرده شده ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »