بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۵ اسفند

قوت روزه

نان روزانه 

۵ اسفند / ۲۳ فوریه

 

( قوت روزه )

شیطان هیچ جایی در من ندارد
هیچ قدرتی بر من ندارد،
هیچ ادعای تسویه شده ای علیه من ندارد،
زیرا همه ادعاهای او درباره من با خون عیسی تسویه شده است

 

 

” و می گویند چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی ؟ جان خویش را رنجور ساختیم و در نیافتی ؟
از آن رو که شما در روزه خویش خشنودی خود را می جوئید و به کارگران خود ظلم روا می دارید،اینک به جھت نزاع و کشمکش روزه می گیرید برای اینکه شریرانه به یکدیگر مشت بزنید . با روزه ای که امروز می گیرید نمی توانید صدای خود را در عرش برین بشنوانید . آیا روزه ای که من می پسندم این است؟روزه ای که آدمی جان خود را رنجور
می سازد سر خویش را ھمچون نی خم کند و بر پلاس و خاکستر بخوابد ؟ آیا
این است آنچه روزه اش می نامید و آن را مقبول خدا می خوانید، “

( اشعیا ۵٨ : ٣ – ۵)

 

برای افرادی که این آیه درباره شان نوشته شده روزه مورد قبول ھمان مراسم مذھبی است. ھمان نوع روزه ای که فریسیان در زمان عیسی می گرفتند. این افراد به جای اینکه خود را فروتن ساخته و توبه واقعی کنند کارھای دنیوی خود را ادامه می دادند و افکار شریرانه خود یعنی طمع و خودپرستی، غرور و ظلم را ادامه می دادند. روزه ای که باعث خشنودی خداوند است کاملاً با انگیزه ای دیگر است.

 

 

” آیا روزه ای که من می پسندم این نیست که زنجیر ھای عدالت را بگشایی و بندھای یوغ را باز کنی؟ مظلومان را آزاد سازی و ھر نوع یوغ را بشکنی ؟ ” 

 

                                                                                    (اشعیا ۵٨ : آیه ۶ )

 

ھم کلام خداوند و ھم تجربیات ما تصدیق می کنند که اسارتھایی وجود دارند که بر طرف نمی شود. بارھایی که از بین نمی روند. یوغھایی که شکسته نمی شوند و مظلومانی که ًرھبران از دستور خدا برای داشتن روزه و دعایی واقعی ھرگز آزاد نخواھند شد تا آنکه قوم خدا مخصوصا اطاعت کنند. اشعیا در کتاب خود دیدگاه و عملکرد صحیح ما را نسبت به نیازمندان و مظلومان توصیف می کند،

 

” که نان خود را با گرسنگان قسمت کنی و فقیران و بی خانمانان را به خانه خویش آوری ؟ و چون برھنه ای بینی او را بپوشانی و از کسی که از گوشت تن توست خود را پنھان نسازی ؟

 

                                                                                  (اشعیا ۵٨ : آیه ٧ )

 

روزه باید ً به ھمراه سخاوت و بخشندگی عملی باشد و بر روابط ما با اطرافیان مان تاثیر بگذارد. در مورد مخصوصا آنھایی که از لحاظ مادی به کمک ما نیاز دارند.

خداوندا 

بخاطر خون عیسی تو را شکر می کنم.

من از فرمان خدا برای روزه گرفتن و دعا به همان روشی که او می پسندد اطاعت می کنم .

روشی که در آن من باید زنجیرها را بگشایم بند ها و یوغ ها را باز کنم

و مظلومان را آزاد بسازم .

اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد.

هیچ قوتی بر من ندارد .

هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد

زیرا تمام ادعاهای او توسط خون عیسی تسویه شده است.

 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »