بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۳۱ فروردین

روش کاار رومیان 

 

نان روزانه 

 

 

۳۱ فروردین / ۲۰  آوریل

 

روش کار رومیان

 

 

عیسی بخاطر گناهان ما گناه شد تا ما بخاطر عدالت او عادل محسوب شویم 

 

 

 

اکنون بیائید به روش کاری که در رومیان باب ۶ ذکر شده نگاه بیاندازیم. وقتی به روش کار رومیان فکر می کنم بیشتر یاد کتابھای آشپزی می افتم. اگر ما مسیحیان از کتاب مقدس به عنوان کتابی برای روش و عمل کرد زندگی خود نگاه کنیم می بینیم که خداوند نیز ھمانند کتاب آشپزی راه کارھایی را به ما ارائه می دھد که ھمیشه به نیکویی می انجامد. روش کاری که در رومیان  آمده روشی است که از طریق آن انجیل خداوند در زندگی مان جسم می پوشد.
” پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دھیم تا فیض افزون شود؟ ھرگز! ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دھیم؟ آیا نمی ْ دانید ھمۀ ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا ھمانگونه که مسیح به وسیلۀ جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی ھمچون مرگ او، با وی یگانه شدهایم، به یقین در رستاخیزی ھمچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواھیم بود. زیرا می دانیم آن انسانِ قدیمی که ما بودیم، با او بر صلیب شد تا پیکرِ گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است. حال اگر با مسیح مرده ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز خواھیم کرد. زیرا می دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر ھرگز نخواھد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. او با مرگ خود، یک بار برای ھمیشه نسبت به گناه مُرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی می کند. ( رومیان ۶ : ۱ تا ۱۰ )

نتیجه این روش شگفت انگیز است. دیگر گناه بر شما تسلط و کنترل نخواھد داشت. زمانی که ما با مسیح یکی شدیم یعنی در مرگ و دفن و قیام و صعود او شریک گشتیم ، دیگر از گناه و نتایج شرارت بار آن آزاد شده ایم.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم. 

اعلام می کنم که دیگر گناه را بندگی نمی کنم 

زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد 

تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »