بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  سه شنبه ۲۹ تیر

همکاری با یکدیگر

نان روزانه 

 

 

۲۹ تیر / ۲۰ جولای

 

 

 

همکاری با یکدیگر

من عضو بدن مسیح هستم

 

 

 

فکری که تازه شده است ما را به سوی جایگاه صحیح در بدن ھدایت می کند. در این صورت ما می فھمیم ھر کدام از ما تنھا یک عضو ھستیم و بھ تنھائی نا کامل. و نمی توانیم بھ تنھایی کاری کھ خداوند از ما انتظار دارد را انجام دھیم. بار دیگر برای کامل بودن و برای عمل کردن در راستای اھداف و نقشۀ خداوند ھر کدام از ما باید عضوی از بدن او باشیم. ما باید بھ اعضای دیگر بپیوندیم و این پیوستن ما بر اساس تعھدی است کھ ھر کدام از ما بھ یکدیگر داریم کھ باعث خواھد شد بتوانیم با یکدیگر کار کنیم و ھر کدام بھ تنھائی بھ عنوان شخصی جدا بھ ھدف خود فکر نکنیم. زمانی کھ با ھواپیما مسافرت می کنم اغلب از سیستم مسیر یاب ھواپیما شگفت زده می شوم ً در مکانی کھ باید فرود بیاید با سرعت مشخص فرود آمده و بھ آرامی بر کھ چطور می تواند دقیقا زمین بنشیند. وقتی کھ شما نیز خود را با روح خداوند ھماھنگ می کنید فکر تازه شدۀ شما بدن تان را بھ جایی صحیح ھدایت می کند. در آن صورت شما عضوی از بدن خداوند می شوید. بدن مسیح یعنی کلیسا.

 

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود کرده ای

اعلام می کنم که خداوند مرا دقیقاً در جای درست در

بدن او قرار می دهد. زیرا من عضوی از

بدن مسیح هستم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »