بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۱۵ تیر

پرستش در روح

نان روزانه 

 

 

۱۵ تیر / ۶ جولای

 

 

 

پرستش در روح

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم 

 

 

 

زمانی که آنچه خداوند درباره جسم و نفس مان فرمان داده را انجام می دھیم روح ما آزاد می شود تا بتواند با خداوند مشارکت داشتھ باشد. این مشارکت حتی عالی تر از زمانی است کھ انسان ھنوز سقوط نکرده بود. پولس در اول قرنتیان ۶:١٧می گوید: ” اما آن که با خداوند می پیوندد با او یک روح است. ” با این حال این تنھا روح انسان و نھ نفس و بدن او است کھ می تواند چنین رابطۀ صمیمی و مستقیمی را با خداوند تجربه کند. در درجۀ اول در پرستش است کھ روح ما وارد یک رابطۀ مستقیم با خداوند می شود. در یوحنا ۴ : ٢٣ – ٢۴ عیسی می گوید :

 

 

“اما زمانی می رسد و ھم اکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستین پدر را در روح و راستی پرستش خواھند کرد زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است . خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. ” 

 

 

عیسی بھ طور مشخص می گوید کھ پرستش واقعی توسط روح ما صورت می گیرد . در کلیسای معاصر درک کمی از ماھیت پرستش واقعی وجود دارد زیرا ما تفاوت میان روح و نفس را نمی دانیم. پرستش یک سرگرمی نیست. ھمچنین پرستش با شکر گزاری ھم فرق دارد. ما با نفس مان خدا را شکر می کنیم و این کار صحیحی است. ما از طریق شکر گذاری بھ حضور خداوند راه می یابیم. اما زمانی کھ بھ حضور او رفتیم از طریق پرستش است کھ ما می توانیم اتحاد واقعی با او را بدست آورده و از آن لذت ببریم. پس پرستش خداوند یکی از اھداف نجات است. این پرستش ابتدا بر زمین و سپس در آسمان ادامھ خواھد داشت. این کار بالا ترین و مقدس ترین فعالیتی است کھ وجود بشر قادر بھ انجامش است. با این حال پرستش تنھا زمانی امکان پذیر است کھ نفس وجسم خود را تسلیم روح مان کنیم و با آن در ھماھنگی عمل نمائیم. چنین پرستشی اغلب چنان عمیق است کھ واژه ھا از تعریف آن قاصراند. در این زمان است کھ فرد در سکوت و بھ طور عمیق با خداوند احساس یکی بودن می نماید .

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا به خود پیوند داده ای. 

اعلام می کنم که والاترین فعالیت من این است

که بتوانم با خداوند یکی شده و در روح و راستی

او را بپرستم . من با خداوند پیوند یافته و با او 

یک گشته ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »