بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۲۴ فروردین

برداشتن موانع شفا 

نان روزانه  

 

 

۲۴ فروردین / ۱۳ آوریل

 

 

 

برداشتن موانع شفا

 

 

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم 

 

 

 

اغلب مشکلات و مسائلی که در قلب و زندگی قوم خداوند وجود دارند به عنوان مانعی در راه شفای آنھا قرار می گیرند. ھفت مانعی که در این مسیر وجود دارند عبارتند از:

١ -بی تفاوتی نسبت به کلام خدا . ( اشعیا ۵: ١٣ ھوشع ۵ : ۶ را مطالعه کنید .)

٢ -بی ایمانی . ( عبرانیان ٣ : ١٢ – ١٢ را مطالعه کنید . ).

٣ – گناھان اعتراف نشده . ( امثال ٢٨ : ١٣ را مطالعه کنید . )

۴ – کینه و عدم بخشش نسبت به دیگران. ( مرقس ١١ : ٢۵ – ٢۶ را مطالعه کنید . ) .

۵ – ھر گونه ارتباط با سحر و جادو و مذاھب رمزی. ( خروج ٢٣ : ٢۴ – ٢۶ را مطالعه کنید . ).

۶ – عھد ھای غیر کتاب مقدسی. به عنوان مثال عھد در تفکر فراماسونری . ( خروج ٣١ : ٣١- ٣٣ را مطالعه کنید. )

٧ – تأثیرات یک لعنت. ( تثنیه ٢٨ : ١۵ – ۶٨ را مطالعه کنید .)

گاھی بیماری ھا در اثر عمل کرد روحھای شریر ایجاد می شوند یا به آن ھا ارتباط دارند. بیائید به یک مثال از انجیل لوقا نگاھی بیاندازیم . ” ھنگام غروب، ھمۀ کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند، آنان را نزد عیسی آوردند، و او نیز بر یکایک ایشان دست نھاد و شفایشان داد. دیوھا نیز از بسیاری بیرون میآمدند و فریادکنان میگفتند: «تو پسر خدایی!» ّاما او آنھا را نھیب میزد و نمی گذاشت سخنی بگویند، زیرا میدانستند مسیح است.” ( لوقا ۴ : ۴٠ – ۴١ ( زمانی که قدرت مافوق طبیعی خداوند عمل می کند روح ھای شریر نمی توانند بیش از آن مقاومت کرده و باید از شخص خارج شوند. روح ھای شریر به اشکال مختلفی باعث بیماری می شوند. امراض مختلف ، درد ھا ، فلجی و مرگ چھار مثال از تأثیراتی ھستند که این روح ھا می توانند در افراد ایجاد کنند. عیسی با زنی برخورد می کند که برای سال ھا خمیده بود و نمی توانست صاف بایستد. او بجای اینکه شرایط او را یک ناتوانی جسمی بداند می گوید که این زن ١٨ سال با روح بیماری تسخیر شده است. سپس عیسی آن زن را از آن روح ناپاک آزاد می کند و فورا آن زن می تواند صاف بایستد. ( لوقا ١٣ : ١١ – ١٣ را مطالعه کنید . )

 

 

خداوندم عیسی 

از تو برای کارت بر صلیب متشکرم. 

اعلام می کنم زمانی که  قدرت مافوق طبیعی 

خداوند وارد عمل می شود تمامی موانع 

برای شفا برداشته می شوند

زیرا عیسی مجروح شد تا من شفا بیابیم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »