بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۲۲ تیر

بهای خرید ما 

نان روزانه 

 

 

۲۲ تیر / ۱۳ جولای

 

 

 

بهای خرید ما

من به بهایی خریداری شده و متعلق به خداوند هستم 

 

 

بھائی که عیسی پرداخت را در نظر بگیرید. در قسمت ھای مختلف عھد این بھا صراحتا جدید نوشته شده است. در اعمال ٢٠:٢٨ پولس مشایخ کلیسای افسس را مورد خطاب قرار داده و چنین می گوید:

 

 

” مراقب خود و تمامی گله ای که روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است باشید و کلیسای خدا را که آن را به خون خود خریده است شبانی کنید. ” 

 

 

دقت کنید پولس در اینجا عیسی را به طور خاص خداوند خطاب می کند. او می گوید :” خداوند کلیسا را با خون خود خریداری کرده است. ”  بھای خرید، خون عیسی است. سپس در اول پطرس ١:١٧ چنین می خوانیم : ” اگر او را پدر می خوانید کھ ھر کس را بی غرض و بر حسب اعمالش داوری می کند پس دوران غربت خویش را با ترس بگذرانید . ” در اینجا او در مورد اسارت ترس صحبت نمی کند بلکھ در مورد احساس مسئولیت عمیقی صحبت می کند کھ پس از نجات در ما ایجاد می شود. ھرگز نباید خود را بی ارزش بدانیم. زمانی کھ ما متوجھ می شویم توسط خون عیسی خریداری شده ایم نمی توانیم دیگر خود را بی ارزش بیانگاریم.

 

 

” زیرا می دانید از شیوه زندگی باطلی که از پدران تان به ارث برده بودید باز خرید شده اید نه به چیز ھای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گران بھای مسیح آن بره بی عیب و بی نقص. ” 

( آیات ١٨ ، ١٩ )

 

 

بھائی کھ عیسی پرداخت تا ما را باز خرید کند خون گران بھای او بود. او برۀ خدا را بی عیب و بی نقص می خواند. نقص آن چیزی است کھ یک موجود در زمان تولد ھمراه خود دارد . عیب چیزی است کھ ممکن است پس از تولد در او ایجاد شده باشد. عیسی نھ عیب داشت و نھ نقصی. یعنی خود او گناھی نداشت و ھیچ گناه اولیھ ای نیز بر او نبود. برای ھمین خون گرانبھای او توانست ما را نجات داد.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا خریده ای.

اعلام می کنم به وسیلۀ خون گران

بهای عیسی خریداری شده ام.

من به بهائی خریداری شده ام و

متعلق به خداوند هستم . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »