بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۱۹ اسفند

فیض را انتخاب کنید

نان روزانه 

 

۱۹ اسفند / ۹ مارس

 

 

فیض را انتخاب کنید

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند

 

 

“پس ای برادران، در پرتو رحمتھای خدا، از شما استدعا میکنم که بدن ھای خود را ھمچون قربانی ّ زنده و مقدس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما ھمین است. ” 

 

                                                                                                  ( رومیان ١٢ : ١ ) 

 

مسئله مھم این است که ما باید اراده کنیم و سپس خود را تسلیم کنیم. اگر ما در مورد مسئله ای اراده نکنیم بر طبق عادت تسلیم تصمیم اشتباه خواھیم شد. ما باید از تسلیم بدن ھا و اعضای خود به گناه دست بکشیم. زمانی که ھنوز بی ایمان بودیم این کار را مستمر انجام داده ایم. اما اکنون باید بایستیم و بگوئیم ” این پایان این نوع زندگی است. ” زمانی که ما اراده خود را تسلیم خداوند کردیم نباید اعضای خود را تسلیم شیطان کنیم.

 

 

” زیرا گناه بر شما فرمان نخواھد راند، چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. ”

 

                                                                                            ( رومیان ۶ : ١۴)

 

شاید درک این جملھ برای ما بسیار دشوار باشد. پولس می گوید اگر ما تحت شریعت ھستیم دیگر تحت فیض نیستیم و اگر تحت فیض ھستیم دیگر تحت شریعت نیستیم. علاوه بر آن پولس می گوید شریعت نباید بر ما فرمان براند زیرا تحت شریعت نیستیم و چنین می توانیم نتیجه گیری کنیم که اگر تحت شریعت ھستیم گناه بر ما حکمرانی خواھد کرد. این جمله برای بسیاری از مردم ً بر آن تاکید می کند. ما تحت سلطه یک سری قوانین نیستیم شوک آور است اما کتاب مقدس دائما ما فرزندان خدا ھستیم و از او اطاعت می کنیم. زیرا او را دوست داریم. از این پس نه با ترس بلکه با انگیزه محبت اطاعت خواھیم نمود. خداوند ما را اسیر نمی کند اما شریعت اسیر می سازد. خداوند ما را پسران و دختران خود خوانده و ما باید بین شریعت و فیض یکی را انتخاب کنیم.

 

 

خداوندم عیسی 

تو را به خاطر پیروزی که بر صلیب به دست آوردی شکر می کنم.

فیض را انتخاب می کنم و اراده خود را تسلیم خداوند می کنم و 

اعلام می دارم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که 

تسلیم خداوند شده اند تا او را خدمت کنند و باعث جلال نام او شوند .  

 

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »