بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۱۸ خرداد

آزادی از قانون گرانی 

نان روزانه 

 

 

۱۸خرداد / ۸  جون

 

 

آزادی از قانون گرانی

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

پولس در رومیان ٨ : ١۵ به مسیحیانی که تعمید روح دارند چنین می گوید : ” چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطۀ آن ندا درمیدھیم :  ” اَبّا، پدر. ” بندگی به معنای اسارت است. او به مسیحیان ھشدار می دھد که دوباره  به اسارت خود بازنگردند. بسیار واضح است که پولس در اینجا به اسارتی اشاره می کند که ممکن است مسیحیان به آن بازگردند و آن اسارت مذھب است. یعنی بر گشتن به شریعتی که از آن رھایی یافته اند. تمام کتاب غلاطیان در مورد این موضوع سخن می گوید که ایمانداران باید مراقب باشند که پس از نجات توسط مژده انجیل و قوت روح القدس بار دیگر تحت اسارت شریعت و مذھب در نیایند. واضح است که پولس با این موضوع بسیار جدی و شدید برخورد می کند و آنرا حتی خطرناکتر از گناھان جنسی می داند. گناھانی از قبیل زنا و تجاوز. این نکته قابل توجه است که پولس رساله به غلاطیان را با شکر گزاری به خاطر مخاطبین شروع نمی کند کاری که پولس در رسالات دیگر خود انجام می دھد. او آنقدر از آنچه غلاطیان انجام می دادند ناراحت بود که به سرعت به موضوع اصلی می پردازد.

 

” در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطۀ فیض مسیح فرا خوانده است رویگردان شده، به سوی انجیلی دیگر میروید. ” 

 

                                                                      ( غلاطیان ١ : ۶ )

 

این مثالی واضح از عمل کرد روح ھای شریر مذھب است که می خواھند مردم را اسیر مذھب بسازند. بگذارید به ھشدارھای دلسوزانه پولس در این قسمت توجه کنیم.

 

” مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. ” 

 

                                                                   ( غلاطیان ۵ : ١ )

 

 

خداوندا 

از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم 

که من دوباره توسط شریعت گرائی و مذهب اسیر 

نخواهم شد پس از آنکه تو مرا با انجیل و قوت 

روح القدس رهایی بخشیده ای. زیرا من بخشیده 

شده ام و از گناهانم رهایی یافته ام 

.آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »