بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۱۲ اسفند

مراقبت از ھیکل

 

نان روزانه 

 

۱۲ اسفند / ۲ مارس

 

مراقبت از هیکل

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده پاک گشته و تقدیس شده است

 

 

کلام خدا مرا به سوی نتیجه ای عملی در مورد جسم ھدایت نمود. نمی خواھم آنچه برایم آشکار شده را به دیگران تحمیل کنم اما در مورد این موضوع دعا و دقت نمودم و با کمک خداوند تغییراتی در روش زندگی خود ایجاد کرده ام. به این نتیجه رسیدم که باید با احترام و توجه بسیاری با جسم خود رفتار کنم زیرا معبد خداوند است. بار دیگر یادآوری می کنم که پولس چنین می گوید :

 

” آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ ” 

 

                                                                                          ( اول قرنتیان ۶: ١٩)

 

 

اگر ما این قسمت از کلام خدا را جدی بگیریم با بدن ھای خود ھمانطور رفتار خواھیم کرد که با خانه خدا رفتار می کنیم. زیرا حقیقتاً جسم ما معبد روح القدس است. برای لحظه ای فرض کنید که خداوند ما را مسئول یک ساختمان به عنوان معبد خود قرار داده است. بنایی متشکل از سنگ و آھن و شیشه. اگر وظیفه شناس و امانت دار باشیم در مورد مراقبت از آن جدی خواھیم بود و سعی می کنیم آن را تمیز نگاه داریم، گرد و خاک آن را تمیز کنیم و اجازه ندھیم که شیشه ای در آن شکسته شود و یا دستشویی کثیف بماند. ما برای اینکه بتوانیم این ساختمان را در بھترین وضعیت ممکن نگاه داریم احساس مسئولیت می کنیم. من و شما به عنوان مسیحیان مسئولیت بیشتری در قبال بدن ھای خود داریم. بدن ھایی که معبد روح القدس ھستند و باید سعی کنیم آن را در بھترین شرایط نگاه داریم و باید بدانیم که چه کارھایی به ما در انجام این امر کمک می کنند. پولس در نامه دوم خود به تیموتائوس چنین می نویسد :

 

” زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. ” 

 

                                                                                      ( دوم تیموتائوس ١ : ۷ )

 

 

در این آیه می بینیم که روح القدس روح انضباط نامیده شده است. اما در اینجا توازنی وجود دارد و آن این است که اگر ما نخواھیم
او به زندگی و وجود ما نظم ببخشد او این کار را با اجبار انجام نخواھد داد. اگر ما برای دست یابی به نظم از روح القدس در خواست کمک کنیم یقیناً این کار را برای ما انجام خواھد داد.

 

 

خداوندا

تو را برای خون عیسی و عمل روح القدس شکر می کنم،

از روح القدس برای دست یابی به نظم شخصی کمک می طلبم 

تا بتوانم بدن خود را در بهترین شرایط ممکن نگاه دارم 

.زیرا بدن من معبد روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، 

پاک گشته و تقدیس شده است .

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »