بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۱۰ فروردین

رافت بر صیهون 

نان روزانه

 

۱۰ فروردین / ۳۰ مارس

 

رافت بر صیهون

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد

 

 

 

خداوند فرموده است :  ” جمع شدن اسرائیل در عصر حاضرنشانه ای است برای ملتھا. امروزه آنچه در اسرائیل و خاورمیانه رخ می دھد مرکز توجه تمامی دنیا و تحت پوشش خبری آنھا است. دوران گرد آمدن دوباره اسرائیل نزد ھم در تقویم نبوتی خداوند ٣٠٠٠ سال پیش ذکر شده است. یکی از متونی که به وضوح به این امر اشاره می کند این است :

 

 

” تو بر خواھی خاست و بر صھیون شفقت خواھی کرد، زیرا وقت آن است که بر او نظر لطف افکنی! آری، زمان معین فرارسیده است! زیرا که خادمانت سنگھایش را عزیز میدارند، و بر خاک آن شفقت مینمایند. قوم ھا از نام خداوند خواھند ترسید، و ھمۀ پادشاھان زمین از جلال تو.زیرا خداوند صھیون را بنا خواھد کرد و در جلال خویش نمایان خواھد شد. ”

 

                                                                            ( ١۶ -١٣ : ١٠٢ مزامیر)

 

اکنون زمانی است که خداوند در نظر گرفته که بر صھیون رحم کرده و نسبت به او رأفت نشان دھد. این چیزی نیست که صھیون و یا یھودیان با تلاش خود کسب کرده باشند بلکه چیزی است که خداوند بواسطه فیض و رحمت ابدی خود آن را برای این قوم خواسته است. یکی از اھداف خداوند این است که نام خود را بین تمامی ملت ھا جلال دھد و این کار را بوسیله تحقق وعده ھایی که به قوم اسرائیل داده بود انجام می دھد. بازسازی صھیون یکی از نشانه ھای کتاب مقدسی برای ظاھر شدن جلال خدا است. ما این فرصت عالی نصیب مان شده است تا در زمان ھایی زندگی کنیم که مزمور نویس آنرا از پیش نبوت نموده بود. ایمان دارم ما نیز به این خاطر خلق شده ایم که آن ھدف متعال و الھی خداوند را محقق کنیم . این ھدف چیزی نیست جز جلال دادن نام او بر زمین.

 

خداوندا 

تو را شکر می کنم به خاطر اینکه تو نسبت به 

قومت اسرائیل وفادار هستی.

من برای این ملت شفاعت می کنم. 

اعلام می کنم که خداوند با حفظ وعده هایش 

برای قوم اسرائیل نام خود را جلال خواهد داد 

زیرا خداوند قوم خود را ترک نخواهد کرد. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »