بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۷ تیر

هدیه عدالت 

نان روزانه 

 

 

۷ تیر / ۲۸ ژوئن

 

 

 

هدیه عدالت

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

عیسی در متی ۶:٣٣ چنین گفت:

 

” بلکه نخست در پی پادشاھی خدا و عدالت ائ باشید آنگاه ھمه این ھا نیز به شما عطا خواھد شد . ” 

 

                                                                          ( متی ۶ : ٣٣ )

 

 

ھر گونه عدالتی دیگری که ما سعی کنیم آن را بدست آوریم و یا در پی اش باشیم نسبت به این عدالت در مرتبۀ پایین تری قرار دارد .تنھا عدالتی که باعث پذیرفته شدن ما در آسمان خواھد شد عدالت خود خداوند است که تنھا از طریق ایمان به عیسی مسیح بدست می آید.این عدالت از طریق ایمان به عنوان یک ھدیه دریافت می شود . در این جا اولین تجلی خاص فیض خداوند در زندگی آنانی که از طریق عیسی به نزد او می آیند دیده می شود یعنی عادل شمردگی . تا زمانی که خداوند ما را عادل نداند نمی تواند کاری برای ما انجام دھد. وقتی به نزد او می رویم این اولین کاری است که خداوند برای ما انجام می دھد. شاید شما نیز با من موافق باشید که اکثر مسیحیان ھرگز این حقیقت را درک نکرده اند.در واقع فکر می کنم اگر دقیق نگاه کنید در خواھید یافت که اکثر  مراسم کلیسایی ھمچون موسیقی و سرود ھای پرستشی آن چنان طراحی شده اند که ما را ھمواره نسبت به گناه ھان مان آگاه سازند .در بسیاری از موارد گستاخانه است اگر خود را چیزی به جز یک گناه کار بدانیم. این حقیقتی قابل توجه است . یک چیز وجود دارد که شیطان از آن می ترسد و آن فردی است که شروع به درک معنای عادل شمردگی از طریق ایمان نموده است . شیطان به ھر طریقی سعی خواھد کرد به شما احساس گناه و محکومیت القا کند و به شما این باور را بدھد که وقتی شما احساس گناه و محکومیت می کنید یعنی فردی مقدس و مذھبی ھستید. بسیاری از افراد اگر خود را عادل بخوانند احساس خجالت یا گستاخی می کنند زیرا آنھا فکر می کنند باید عدالت را با تلاش خود بدست آورند .اما کلام خداوند تاکید می کند که عادل شمردگی چیزی نیست که ما لیاقتش را داشته باشیم بلکه ھدیه ای است که لیاقتش را نداریم. این ھدیه رایگان است و ما شایستگی آن را نداریم و یا باید آن را به عنوان یک ھدیه دریافت کنیم یا باید بدون آن زندگی کنیم .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر قربانیت متشکرم .اعلام می کنم 

که من عدالت خداوند را از طریق ایمان به 

عیسی مسیح بدست آورده ام و این هدیه ای 

است که خود شایستگی اشرا ندارم . اعلام می کنم 

که من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »