بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه / دوشنبه ۴ اسفند ماه

درک نبردگاه

نان روزانه 

۴ اسفند  / ۲۲ فوریه

 

درک نبردگاه

شیطان هیچ جایی در من ندارد

هیچ قدرتی بر من ندارد،

هیچ ادعای تسویه شده ای علیه من ندارد،

زیرا همه ادعاهای او درباره من

با خون عیسی تسویه شده است

 

“زیرا ھر چند در این دنیا به سر می بریم اما به روش دنیوی نمی جنگیم . چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست بلکه به نیروی الھی که قادر به انھدام دژھاست. ما استدلالھا و ھر ادعای تکبر آمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و ھر اندیشه را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم .”

                                                                                  ( دوم قرنتیان ١٠ : ٣ -۵ )

نبرد ما علیه شیطان در قلمرو روحانی است. بنابراین اسلحه ھای ما نیز روحانی ھستند. اسلحه ھایی متناسب با قلمرویی که نبرد در آن جریان دارد.

بسیار مھم است بدانیم این نبرد در چه جایی انجام می شود. پولس در دوم قرنتیان با واژه ھای گوناگونی نبردگاه روحانی را تشریح کرده و اھداف ما در این نبردگاه را توصیف می کند.

درباره این موضوع در ترجمه ھای مختلف با واژه ھایی از قبیل ” تصور ” ” تحلیل منطقی ” ” تعمق ” ” استدلال ” ” شناخت و افکار ” ً برخورد می کنیم. دقت کنید که ھمه این واژه ھا با قلمرو فکر ارتباط دارند. باید کاملاً درک کنیم که نبردگاه روحانی در افکار ما است. شیطان برای به اسارت گرفتن ذھن نژاد بشری نبردی ھمه جانبه به پا کرده است او در افکار ما دژھا و قلعه ھای مختلفی می سازد و به عنوان نمایندگان خداوند وظیفه ما این است که با استفاده از اسلحه ھای روحانی این دژھا را خراب کنیم. افکار انسان ھا را آزاد کنیم و آنھا را به اطاعت از خداوند مسیح اسیر سازیم. چه وظیفه و ماموریت پیچیده ای !

شیطان به صورت جدی ، منظم و سیستماتیک در افکار مردم دژھایی را بنا می کند و این سنگرھا در مقابل حقیقت کلام خدا مقاومت می کنند تا مانع از آن شوند که بتوانیم پیغام انجیل را دریافت کرده، درک نموده و نجات یابیم .

خداوندا 

تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم.

اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد.

هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد

زیرا تمام ادعاهای او توسط خون عیسی تسویه شده است .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »