بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۳ خرداد

تجربه پذیرش او 

نان روزانه 

 

 

۳ خرداد / ۲۴ مِی

 

 

 

تجربه پذیرش او

 

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

برای اینکھ بتوانید آنچھ کھ خداوند برای آزادی از حس طرد شدگی مھیا نموده را دریافت  کنید باید دو اصل اساسی را بھ خوبی رعایت کنید. اول اینکھ خداوند روش ھای متفاوتی برای ھر کدام از مشکلات بشریت مقرر نکرده بلکھ او تنھا یک روش کامل دارد کھ تمامی جنبھ ھای احتیاجات ھمھ انسانھا را در بر می گیرد. این تدارک کامل مرگ فداکارانھ عیسی بر صلیب است. دوم اینکھ آنچھ بر روی صلیب رخ داد مبادلھ ای بود کھ خداوند خود آنرا برنامھ ریزی کرده بود. تمامی نتایج شرارت بار گناه بر عیسی قرار گرفت تا در عوض تمام نعمت ھایی کھ بھ خاطر اطاعت عاری از گناه عیسی باید شامل حال او می شد برای ما مھیا شود. ما بھ نوبھ خود ھیچ کاری انجام نداده ایم کھ شایستھ دریافت این نعمت ھا باشیم و ھیچ لیاقت یا حقی برای دریافت این برکات نداریم. این نعمات تنھا توسط محبت غیر قابل درک خداوند برای ما مھیا شده است. بنابراین رفتن بھ حضور خداوند بر اساس شایستگی و پارسایی ما کاری بیھوده است. ما چیزی در وجودمان نداریم کھ بتواند با قربانی شایستھ ای کھ عیسی بجای ما در حضور خداوند ارائھ داد مقایسھ شود. مسیح طرد شدگی ما را بر دوش کشید. او ھمھ خجالت ، احساس خیانت و غضب و طرد شدگی ما را تحمل نمود و در واقع دلیل مرگ او شکستھ شدن قلبش بود. از آنجا کھ او طرد شد امروز ما می توانیم پذیرفتھ شویم. ما نھ تنھا پذیرفتھ شده ایم بلکھ بھ واسطھ او عزیز نیز خوانده شده ایم. این یک مبادلھ بود. عیسی نتایج شرارت بار را متحمل شد تا ما بتوانیم نتایج نیکو را دریافت کنیم. او غمھای ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم شادی او را داشتھ باشیم . راه برای بشریت باز شده تا بتوانند بدون حس خجالت و گناه و ترس نزد خداوند بیایند  .عیسی طرد شدگی ما را متحمل شد تا ما بتوانیم پذیرش را از سوی او دریافت و تجربھ کنیم.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم مبادله ای که عیسی انجام داد 

متعلق به من است و من پذیرفته شده هستم 

زیرا او بر صلیب طرد شد. من نیکوئی او را 

دریافت کرده ام زیرا او شرارت را بر خود متحمل شد. 

من شادمانم چون او غم های مرا بر دوش کشید. 

من اعلام می  کنم که عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت 

تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »