بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  دوشنبه ۳۱ خرداد

لذت بردن از خداوند 

نان روزانه

 

 

۳۱  خرداد / ۲۱  ژوئن

 

 

لذت بردن از خداوند

من دوست مسیح هستم 

 

 

 

در ابتدای تاریخ بشریت ارتباط انسان با خداوند بسیارساده بود. در آن زمان آیین ھا و رسم و رسومات مذھبی فراوانی وجود نداشت. خنوخ با خداوند راه می رفت. ( پیدایش ۵:٢٢ و٢۴ را مطالعھ کنید.) وقتی بھ سیر تاریخی کتاب مقدس نگاه می کنیم با پدر ایمان یعنی ابراھیم روبرو می شویم و می بینیم کھ چھ عنوان محترمی برای او بکار رفتھ است. این عنوان ” دوست خداوند ” است ( یعقوب٢:٢٣ را مطالعھ کنید.) قوم خداوند بھ سادگی از دوستی با او لذت می بردند. گاھی می خواھم کھ از الاھیات و از تمام تشریفات کلیسایی کناره گیری کنم و تنھا رابطھ ای دوستانھ با خداوند داشتھ باشم. با او راه روم و از مشارکت با او لذت ببرم. بھ راستی بر این باورم کھ خداوند دوست دارد کھ قومش از بودن با او لذت ببرد. گاھی آنقدر درگیر الاھیات و روش ھا و اصول تعلیمی می شویم کھ باعث می شود نگاه مان از خداوند بر داشتھ می شود. ما در میان جنگلی گیر می افتیم جایی کھ تنھا چیزی کھ دیده می شود درخت است. دیگر نمی توانیم تصویر کامل را ببینیم. در آن زمان است کھ ما باید از جنگل بیرون آئیم . نگاھی تازه بھ اطراف بیندازیم و بخواھیم کھ نگرش خود را با این تصویر کلی منطبق سازیم.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای.

اعلام می کنم که من مشتاق راه رفتن با خداوند 

و لذت بردن از مشارکت با او هستم. 

زیرا من دوست مسیح هستم. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »