بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  دوشنبه ۳۰ فروردین

تدارک کامل 

 

نان روزانه 

 

 

 

۳۰ فروردین / ۱۹  آوریل

 

 

 

تدارک کامل

 

 

عیسی بخاطر گناهان ما گناه شد تا ما بخاطر عدالت او عادل محسوب شویم 

 

 

 

خداوند از طریق صلیب با مشکل گناه برخورد کرد. او فدیه ای برای تمامی گذشته ما مھیا نمود.   ” او ھمه گناھان ما را آمرزید. ”   ( کولسیان ٢ : ١٣ ) از طریق مرگ عیسی به عنوان نماینده ما و پرداخت جریمه ما ، خداوند توانست ھمه گناھان ما و اعمال گناه آلود ما را ببخشد بدون آنکه عدالتش زیر سئوال برود. زیرا با مرگ مسیح بر صلیب عدالت خداوند اجرا شد. باید این مطلب را درک کنیم کھ تمام اعمال گناه آلود ما در گذشته صرف نظر از اینکه چقدر بوده و چقدر جدی بوده اند توسط کار مسیح بر صلیب بخشیده می شوند. زمانی که ما ایمان خود را بر او قرار می دھیم خداوند نه تنھا جریمه گناھان ما را تدارک دیده بلکه برای گناھان آینده ما نیز فدیه ای تھیه نموده است.

 

” و آن سند قرضھا را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت.” 

 

                                                                       (کولسیان ٢: ١۴) 

 

سند قرضھا ھمان شریععت موسی است .عیسی با صلیب خود شریعت موسی را به جا آورد و از آن وسیله ای ساخت برای کسب عدالت در حضور خداوند. از آن جایی که حفظ شریعت موسی برای عادل شمرده شدن ضروری بود ھر بار که یکی از این قوانین زیر پا گذاشته می شد ما در حضور خداوند گناھکار شمرده می شدیم. اما اکنون این شریعت از سر راه ما برداشته شده و ما قادریم بدون گناه زندگی کنیم. زیرا اکنون ایمان ما به کار مسیح است که برای ما عدالت شمرده می شود. ھمانطور که پولس می نویسد :    ” ِ زیرا مسیح غایت شریعت است تا ھر که ایمان .”    ( رومیان ١٠ : ۴)   مسیح غایت شریعت و دلیل عادل شمردگی ھر َآو َرد، پارسا شمرده شود کسی است که به او ایمان آورد خواه یھود و خواه غیر یھود. کاتولیک و پروتستان ھیچ فرقی وجود ندارد و او نھایت شریعت است و راھی است برای کسب عدالت در حضور خداوند. اکنون دیگر ما احتیاج نداریم برای عادل شمرده شدن در حضور خداوند شریعت را حفظ کنیم .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو برای کارت بر صلیب تشکر می کنم. 

اعلام می کنم که خداوند تدارکی کامل برای 

گناهان گذشته و حال و آینده من دیده است. 

زیرا عیسی به خاطرگناهان ما گناه شد تا ما 

به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »