بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  دوشنبه ۲۸ تیر

به یکدیگر بافته شده ایم

نان روزانه 

 

 

۲۸ تیر / ۱۹ جولای

 

 

 

به یکدیگر بافته شده ایم

من عضو بدن مسیح هستم 

 

 

 

پولس در اول قرنتیان باب ١٢ بھ این نکتھ اشاره می کند کھ ھر عضو بر دیگری متکی  است.ھیچ عضوی وجود ندارد کھ مستقل از اعضای یکدیگر عمل کند. چشم نمی تواند بھ دست بگوید بھ تو احتیاج ندارم. سر نمی تواند بھ پا بگوید بھ تو احتیاج ندارم. حتی ضعیف ترین عضو می تواند بسیار مھم باشد. ھیچ عضوی از بدن انسان آسیب پذیرتر و حساس تر از چشم نیست .اما اعضای کمی در بدن وجود دارند کھ ارزشمند تر از چشم باشند. دقت کنید کھ طبیعت بھ چھ زیبایی از چشم محافظت می کند. عمل کرد اولیھ بسیاری از اجزای صورت این است کھ از چشم محافظت کنند. اما چشم تمام محافظت و احترام را نھ بھ خاطر آنکھ قوی است دریافت می کند بلکھ بھ آن خاطر کھ ضعیف است. این آن طریقی است کھ اعضای بدن بھ ھم بافتھ شده اند تا آن قسمت کھ قوی است از قسمت ھای ضعیف محافظت کند. نمی توانیم ھیچ کدام از اعضای بدن مسیح را مورد بی توجھی قرار داده و آن را کم اھمیت بدانیم. خواه آن عضو بزرگ باشد خواه کوچک، خواه قوی ، خواه ضعیف. این حقیقت در مورد اعضای بدن مسیح ھم صادق است. ما بھ یکدیگر نیاز داریم. ما بھ یکدیگر متکی ھستیم. باید بھ یکدیگر احترام بگذاریم. وقتی یک عضوی رنج می کشد اعضای دیگر با او رنج می کشند. وقتی یک عضو مورد احترام و تکریم قرار می گیرد اعضای دیگر نیز بھ ھمراه او محترم خوانده می شوند.( اول قرنتیان ١٢:٢۶ را مطالعھ کنید. ) این طبیعت بدن مسیح است. یعنی کلیسا.

 

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن

خود قرار داده ای. اعلام می کنم که من و

ایمانداران دیگر به هم بافته شده ایم و به

آنها احترام می گذارم. زیرا من عضو

بدن مسیح هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »