بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

شادی پیش روی وِی 

نان روزانه 

 

 

۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مِی

 

 

 

شادی پیش روی وِی

 

 

عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم شویم 

 

 

 

عبرانیان ١٢: ٢ مسیح را ” کامل کننده ایمان ” معرفی می کند. این آیه در ترجمه ھزاره نو ” کامل کننده ایمان ” ترجمه شده است. می خواھم شما را با این کلمات تشویق کنم تا بدانید کاری ً آنرا کامل خواھد کرد. اگر او کاری را در شما شروع کرده است آنرا که عیسی شروع کند حتما کامل خواھد کرد این نه به خاطر زرنگی و باھوشی ماست بلکه به خاطر وفاداری اوست. عبرانیان ١٢ : ٢ می گوید که :

 

” و چشمان خود را بر قھرمان و مظھر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن ِ خوشی که پیش رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. ” 

 

بر روی صلیب عیسی مسیح شرم ما را تحمل کرد و به خاطر آن خوشی که در مقابل او بود از این کار منصرف نشد و خجالت را دلیلی برای دور شدن از آن منظور در نظر نگرفت. چه خوشی در مقابل او بود؟ خوشی سھیم نمودن فرزندان بسیاری در جلال پدر. به منظور آوردن من و تو و میلیون ھا نفر به جلال پدر او متحمل شرم صلیب شد. ھیچ مرگی شرم آورتر از مرگ صلیب نیست. به این علت شرم آوراست که زیرا پست ترین مجازاتی بود که برای جنایتکاران به کار می رفت. اناجیل بطور واضح توضیح می دھند که سربازان رومی لباس ھای مسیح را از تن او در آوردند. عیسی مسیح به مدت سه ساعت عریان در مقابل مردم آویخته بود. مردم از روبروی او رد می شدند و او را مسخره می کردند. اگر شما در آن وضعیت بودید چه احساسی پیدا می کردید؟ ” شرم آور” در یک کلمه بطور خلاصه. عیسی مسیح شرم ما را تحمل کرد چونکه از طریق آن شرم توانست ما را به جلال پدر ببرد.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که عیسی خجالت را متحمل شد 

تا فرزندان بسیاری را به جلال پدر وارد کند. 

به خاطر شادی که پیش روی وی بود شرم مر

ا متحمل شد. عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم

در جلال او سهیم باشم 

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »