بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۲۵ اسفند

اهمیت عشا

نان روزانه

 

۲۵ اسفند / ۱۵مارس

 

 

اهمیت عشا

من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ

 

 

به این نکته اشاره کردیم که حیات ھر فرد در خون است ( لاویان ١٧ : ١١ ) اگر بخواھیم حیات روحانی داشته باشیم باید خون او در بدن ما جریان داشتھ باشد. ما این کار را با شرکت در عشا و ھمچنین کلام شھادت خود انجام می دھیم. شرکت در مراسم عشا برای من بسیار مھم است. پولس در اول قرنتیان ١١ : ٢۵ سخنان عیسی را نقل قول می کند و می گوید :  ” به ھمینسان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: این جام، عھد جدید است در خون من. ھر بار که از آن مینوشید،به یاد من چنین کنید. ” بسیاری از کلیساھا فکر می کنند در این جمله چنین گفته شده که به ندرت این کار را انجام دھید برخی از زیباترین و بھترین جلساتی که در آن ھا شرکت  کرده ام جلسات عبادتی به ھمراه عشای ربانی بوده اند و حقیقت موجود در این آئین،باعث زیبایی جلسات می گردد. من و ھمسرم روت به این نتیجه رسیدیم که آنطوری که کلام می گوید در شام خداوند شرکت نمی کنیم. بنابراین به عنوان کاھن خانه تصمیم گرفتم که ھر روز صبح در زمان رازگاھان عشا داشته باشیم.نمی گویم که ھر خانواده مسیحی باید این کار را انجام دھد اما خدا را شکر می کنم که ما این کار را کردیم و اگر یک روز انجام نمی شد احساس می کردیم چیزی در زندگی مان گم شده است. ھر روز زمانی که در عشا شرکت می کردیم چنین می گفتیم :” خداوندا نان را به عنوان بدن تو و شراب را به عنوان خون تو دریافت می کنیم،” این مراسم را به صورت ساده و خاص انجام می دادیم و می گفتیم : ” خداوندا این کار را به یاد گاری تو انجام می دھیم و مرگ تو را بر صلیب تا زمان بازگشت تو اعلام می کنیم ” در شام خداوند ھیچ گذشته ای جز صلیب و ھیچ آینده ای جز بازگشت خداوند وجود ندارد. این کار را به یادگاری از حیاتی که در آن خون موجود است بھره مند ھستیم مسیح تا بازگشتش انجام می دھیم.  آیا واقعا یا خیر؟

 

خداوندا 

به خاطر خون بره از تو متشکرم. 

من با شرکت در عشا از حیاتی که در خون مسیح 

وجود داشت بهره مند گشته ام و اعلام می کنم که 

با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان 

پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم 

حتی تا به مرگ

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »