بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۲۳ فروردین

او بیماری های ما را بر خود متحمل شد

نان روزانه 

 

 

۲۳ فروردین / ۱۲ آوریل

 

 

 

او بیماری های ما را بر خود متحمل شد

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم 

 

 

 

حال آنکه رنجھای ما بود که او بر خود گرفت و دردھای ما بود که او بر خود حمل نمود اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حال آنکه به سبب نا فرمانی ھای ما بدنش سوراخ شد و به جھت تقصیر ھای ما له گشت . تادیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمھای او ما شفا می یابیم ” 

 

                                                                  ( اشعیا ۵٣ : ۴ – ۵) 

 

 

ترجمه اشتباه این آیات از کتاب اشعیا باعث شده که میلیونھا نفر از دریافت شفای فیزیکی خود در مسیح غافل شوند. بنابراین شکی وجود ندارد که معنای صحیح واژه ھایی که در ترجمه تحت الفظی غم ھا ذکر شده ھمان رنج ھا و بیماری ھا و دردھا است که در ترجمه ھزاره نو به صورت واضح تری نوشته شده است. این واژه ھا دارای ریشه عبری بوده که با ھمین معانی در زمان موسی استفاده می شدند و امروز ھم ھمان معنا را دارند این حقیقت به صورت واضح در کلام خداوند ذکر شده است. ھنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح  را از آنان به در کرد و ھمۀ بیماران را شفا داد. بدینسان، پیشگویی اِشَعْیای نبی به  حقیقت پیوست که :

 

«او ضعفھای ما را برگرفت و بیماریھای ما را حمل کرد.» 

 

                                                                    ( متی ٨ : ١۶–١٧ ) 

 

او گناھان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناھان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، ھمان که به زخمھایش شفا یافته اید. زیرا ھمچون گوسفندانی گم گشته از راه بودید، ّاما اکنون به سوی شبان و ناظر جان ھایتان بازگشته اید.” 

 

                                                                     ( اول پطرس ٢ : ٢۴) 

 

 

می بینیم که متی و پطرس به عنوان یھودیانی که به زبان عبری مسلط بودند توسط روح خداوند ھدایت می شوند و معنای صحیحی برای واژه ھای اشعیا بیان می کنند. زمانی که این دو متن را با آیات ۴ و ۵ اشعیا ترکیب می کنیم این نتیجه را خواھید گرفت که کار عیسی برای ما ھم در قلمرو فیزیکی و ھم در قلمرو روحانی است. در قلمرو فیزیکی او دردھا و رنجھای ما را بر خود گرفت و اکنون بوسیله کار او شفا یافتیم و در قلمرو روحانی او مجروح شد به سبب نا فرمانی ھای ما و به جھت تقصیرھای ما له گشت و تاأیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد.

 

خداوندم عیسی 

از تو برای کارت بر صلیب متشکرم. 

عیسی تقصیرها و بیماری های مرا برداشته 

و مرا شفا داده است. او مجروح شد تا من شفا یابم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »