بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۲۱ تیر

تا ابد متعلق به خداوند هستیم

نان روزانه 

 

 

۲۱ تیر / ۱۲  جولای

 

 

 

تا ابد متعلق به خداوند هستیم

من به بهایی خریداری شده و متعلق به خداوند هستم 

 

 

 

بھ یاد داشتھ باشید بھایی کھ عیسی برای باز خرید ما پرداخت نمود تمام آن چیزی بود کھ او داشت. اگرچھ او خداوند تمامی خلقت بود ولی ھمھ قدرت و اقتدار خود را کنار گذاشت تا در فقر مطلق بمیرد. او ھیچ نداشت و کفن و قبر او نیز قرضی بود.

 

 

” زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاھید که ھر چند دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید . ” 

( دوم قرنتیان ٨ : ٩ )

 

 

شاید تا کنون نمی دانستید کھ این قدر برای خداوند مھم ھستید. شاید شما تصویر محقرانھ ای از خود دارید یا از عزت نفس پایینی برخوردار ھستید. اگر یک لحظھ بھ زندگی گذشتۀ خود نگاه کنید نا امید می شوید. کودکی شما پر از محرومیت بوده. غم ازدواجی کھ بھ طلاق انجامیده. کاری کھ ھرگز بھ بار ننشست. و یا سال ھایی از زندگی تان کھ در اعتیاد بھ مواد مخدر یا الکل سپری شد. گذشتھ و آینده شما ھمان یک پیغام را برای شما دارند. شکست ! اما این برای عیسی معنی ندارد. او آنقدر شما را دوست داشت کھ ھمھ چیز خود را داد تا شما را برای خود باز خرید کند. واژه ھای زیبای پولس رسول را تکرار کنید. اجازه دھید این واژه ھا در وجودتان شکل بگیرد.

 

 

” با مسیح بر صلیب شده ام و دیگر من نیستم که زندگی می کنم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و این زندگی که اکنون در جسم می کنم با ایمان به پسر خدا است که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد . ” 

( غلاطیان ٢:٢٠ )

 

یک بار دیگر این جملھ را تکرار کنید. ” خداوند مرا دوست دارد و خود را بھ خاطر من فدا کرده است. ” یک بار دیگر تکرار کنید : ” پسر خدا مرا دوست دارد و خود را بھ خاطر من فدا کرده است . ” خود را ھمانند مرواریدی ببینید کھ در دستھای سوراخ عیسی قرار دارید. بشنوید کھ بھ شما می گوید : ” تو بسیار زیبایی ! برای بھ دست آوردن تو ھمھ چیزم را داده ام اما پشیمان نیستم اکنون تو تا ابد مال من ھستی.” شما نمی توانید کاری کنید کھ سزاوار این محبت باشید. ھرگز نمی توانید خود را تغییر دھید یا باعث شوید بھ فرد بھتری تبدیل شوید. تمام آنچھ می توانید انجام دھید این است کھ بپذیرید عیسی برای تان چھ کاری کرده و از او بھ خاطر آن کار تشکر کنید. شما تا ابد متعلق بھ او ھستید.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا خریده ای و

اعلام می کنم که عیسی مرا دوست دارد

و خود را برای من فدا کرده است و

من تا ابد متعلق به او هستم. من به بهائی

خریداری شده ام و متعلق به خداوند هستم

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »