بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۱۸ اسفند

حرکت به جلو

نان روزانه 

 

۱۸ اسفند / ۸ مارس

 

 

 

حرکت به جلو

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند 

 

 

 

ما در برابر انتخابی مھم ایستاده ایم. یا گناه بر ما مسلط است یا پارسایی. اگر بگوئیم که می خواھیم پارسایی بر ما حکمرانی کند باید یقین بدانیم که آزموده خواھیم شد. شیطان تا جایی که بداند امیدی برای پیروزیش وجود دارد از آزمودن ما دست نخواھد کشید. زمانی که شخصی آزموده و وسوسه می شود شریر آنقدر به کار خود ادامه می دھد تا آن شخص به جایی برسد که دیگر آن وسوسه بر او تاثیری نداشته باشد از آن پس حتی به وسوسه کردن ما در آن قسمت فکر نمی کند.شیطان آنقدر باھوش ھست که زمان و نیروی خود را بر قسمتھای تاثیر پذیر صرف کند.اما اگر در ما شک و دودلی وجود داشته باشد شیطان آن را دریافته و شروع به حمله می کند. بنابراین ما باید تصمیمی راسخ بگیریم.
ِ

 

علت محدودیتھای بشری ” من به شما، این مطالب را در قالب تشبیھاتی بشری بیان میکنم: ھمانگونه که پیشتر اعضای بدن خود را به بندگی  ناپاکی و شرارت روزافزون میسپردید، اکنون آنھا را به بندگی پارسایی ّ بسپارید که به قدوسیت میانجامد. ”  

 

 

                                                                                                         ( رومیان ۶ : ١٩ ) 

 

اگر ما بی قانونی را انتخاب کنیم این موضوع در ما رشد می کند و کم کم تبدیل به افراد قانون گریزی می گردیم و بسیاری از ما این حقیقت را در زندگی مان تجربه نموده ایم. به جای بسط و گسترش بی قانونی در زندگی مان باید اعضای بدن خود را ، به بندگی پارسایی بسپاریم که به قدّوسیت میانجامد. (آیه ١٩ ) راکد بودن در زندگی روحانی تقریباً غیر ممکن است. ما یا در حال پیشرفت ھستیم یا پسرفت. یا در قدوسیت پیشرفت می کنیم، یا به سوی تمرد و نا اطاعتی

 

ای عیسی 

به خاطر پیروزیت بر صلیب شکر می کنم. 

خود را به عنوان اسیر به پارسایی تسلیم می کنم و 

اعلام می دارم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند 

که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و 

باعث جلال او شوند. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »